Uchwała Nr ZO/045/20/o w sprawie Stella Pack S.A. z dnia 18 listopada2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/156/20 i KER/161/20