Uchwała Nr ZO/049/22u z dnia 25 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/047/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Ewelina Czuba – Przewodnicząca;

  • Anna Gumkowska – członkini;

  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;

na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/047/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Euro RTV AGD z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy planowanej promocji

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia nakazu prowadzenia jej w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz niewzbudzania w sposób nieuzasadniony strachu.

W szczególności, w ocenie Zespołu Orzekającego skojarzenia przedstawione w skardze pozostają bezpodstawne oraz w istocie trudne do zauważenia przez przeciętnego konsumenta.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama w nieodpowiedzialny sposób wykorzystała motyw „czerwonego guzika”, którego przyciśnięcie powoduje rozpoczęcie promocji, natomiast nawiązuje przy tym do możliwości wywołania wojny atomowej w kontekście wojny w Ukrainie.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż na żadnym z etapów tworzenia przedmiotowego przekazu reklamowego nie doszło do stworzenia takiego związku przyczynowo-skutkowego jaki został wskazany przez Skarżącego.

Zdania odrębne

Brak