Uchwała Nr ZO 05/09 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 32/08 dotyczącej reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 05/09

z dnia 4 lutego 2009 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 32/08

dotyczącej skargi o sygnaturze Akt

K/78/08

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krzysztof Mydłowski— przewodniczący,
2) Agnieszka Kosik — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,
4) Marcin Bochenek — członek,
5) Christian Lainer — członek,
6) Dominik Kaznowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2009 roku, po rozpatrzeniu odwołania od uchwały nr ZO 32/08 dotyczącej skargi o sygnaturze Akt K/78/08, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez skarżącego konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło odwołanie skarżącego konsumenta od uchwały nr ZO 32/08 dotyczącej skargi konsumenckiej o Sygn. K/78/08.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 9 października 2006r., zgodnie z którym „Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.”

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów.
Przedstawione w odwołaniu informacje o nowych kampaniach reklamowych Media Markt, oraz poglądy doktryny nie są nowymi faktami ani dowodami.

W mocy pozostaje stanowisko Zespołu Orzekającego wyrażone w uchwale nr ZO 32/08.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 ppkt. 1 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.