Uchwała Nr ZO 05/10 w sprawie reklamy firmy Kompania Piwowarska S.A.

Uchwała Nr ZO 05/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/111/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Olgierd Cygan — przewodniczący,
2) Magdalena Czaja — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2010 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/111/09 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

skargę oddalić.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/111/09.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna piwa Tyskie.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „w reklama Tyskiego, w której są przedstawieni mężczyźni w barze kupujący piwo, mówiący po angielsku, usłyszał, że osoba która podaje piwo została nazwana “baristą”, co uważa za poniżające dla takiej firmy jak Wasza!”

Skarżący wyjaśnił, że „Barista to osoba parząca i podająca kawę, a nie alkohol!”

Skarżący podał „link do magazynu dla baristów http://www.baristamagazine.com/ aby uwypuklić różnicę miedzy BARistą, a BARmanem.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyjaśnił, że akcja reklamy rozgrywa się pomiędzy obcokrajowcami – Anglikiem, Japończykiem oraz Włochem.

Skarżony poinformował, że sformułowanie “Barista” zostało użyte w reklamie przez Włocha (osobę włoskojęzyczną) i znaczy po włosku – barman/barmanka. Tłumaczenie, które się pojawia po polsku w postaci napisów wyjaśnia również tę kwestię.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż zgodnie z informacjami zawartymi w reklamie, włoskie słowo „barista” jest zwykle tłumaczone jako „barman”. Z kolei encyklopedia internetowa wikipedia informuje, że „Barista” to słowo pochodzenia włoskiego, a w języku włoskim, barista to mężczyzna lub kobieta “Barman”, który zwykle pracuje za ladą, służącej zarówno do serwowania gorących napojów (takich jak espresso) i zimnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.