Uchwała Nr ZO 05/13 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 05/13 z dnia 17 stycznia 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/146/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel— przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/146/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy na portalu Facebook

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/146/12.
Przedmiotem skargi była reklama na portalu Facebook „Pakietu Wygadanego w Orange”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w dniu wczorajszym (tj. 24.09.2012) Orange Polska na swojej stronie na portalu Facebook umieściła reklamę Pakietu Wygadany (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484741718212064&set=a.142215545798018.21690.140789625940610&type=1). Reklama informuje klientów, że stawka za minutę połączenia ze wszystkimi sieciami w tym pakiecie wynosi 18 gr oraz, że pakiet kosztuje 9 zł i jest ważny 30 dni. Brakuje jednakże informacji o tym, że w pakiecie dostępnych jest do wykorzystania zaledwie 50 minut. Po podsumowaniu okazuje się zatem, że każda minuta w pakiecie kosztuje aż 36 groszy, podczas gdy normalna stawka wynosi tylko 29 groszy za minutę. Ponieważ reklama nie zawiera istotnej informacji dotyczącej liczby minut w pakiecie należy uznać, że reklamodawca celowo próbuje wprowadzić swoich klientów w błąd.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo sygnatura akt K/146/12 z dnia 17 października 2012 roku, Skarżony złożył wyjaśnienie w sprawie skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy Pakietu Wygadanego w Orange opublikowanej na profilu Orange Polska w serwisie Facebook w dniu 24 września 2012 roku.
Według Skarżonego, intencją wpisu zamieszczonego na profilu Orange Polska w serwisie Facebook było zapoznanie konsumentów z usługą Wygadany Pakiet oraz przekazanie pełnych i sprawdzonych informacji. W tym celu użyto prostego zadania matematycznego do przekazania komunikatu.
Skarżony wyjaśnił, że z przedstawionego w reklamie działania matematycznego wynika, iż reklama nie wprowadzała konsumenta w błąd, a oferta rzeczywiście oferuje pakiet zawierający 50 minut w cenie 18 gr każda, co razem składa się na cenę pakietu wynoszącą 9 zł, zgodnie z poniższym dowodem matematycznym:

Cena pakietu: 9 zł = 900 gr Liczba minut w pakiecie: 50 Cena 1 minuty: X gr X = 900/50 = 18
Do wpisu reklamowego załączony został również link do strony www.orange.pl. na której znajdował się regulamin promocji. Konsument miał nieograniczone prawo wglądu do regulaminu promocji, a żadna informacja o usłudze nie została ukryta.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający podzielił argumentację Skarżonego, uznając, że oceniana reklama nie wprowadza konsumentów w błąd, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.