Uchwała Nr ZO 05/18 w sprawie reklamy internetowej DaGrasso

Uchwała Nr ZO 05/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/172/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/172/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/172/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci pizzerii marki DaGrasso.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„(link do fanpage na portalu Facebook DaGrasso) Reklama przedstawia dialog między dwoma kobietami. Jedna mówi «Jest we mnie wpatrzony jak w pizze», a druga «Szczęściara». Reklama obraża mężczyzn sugerując że patrzą się na kobiety jak na jedzenie. Porównanie pomiędzy pizzą a kobietą jest moim zdaniem nie na miejscu a tym samym obraża również kobiety.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do skargi konsumenckiej o sygn. K/169-172/17 w sprawie reklam marki DaGrasso oraz braku możliwości uczestniczenia osobiście w wyznaczonym w tym temacie posiedzeniu, niniejszym, jako przedstawiciel agencji reklamowej prowadzącej komunikację marketingową marki na portalu Facebook, przesyłam ustosunkowanie się do ww. skargi.
(…)

Sygn. K/172/17
Komunikacja marki na portalu Facebook ma często żartobliwy charakter. Uważamy, że wniosek o obrażaniu mężczyzn i kobiet zawarty w skardze jest zbyt daleko wysunięty. Uważamy, że żart zawarty w wymyślonej konwersacji, nie ma podtekstów seksualnych bądź seksistowskich, a jest jedynie humorystycznym nawiązaniem do pizzy i relacji damsko – męskich. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż wpis ma ogólnie pozytywny charakter i odwołuje się do pozytywnych emocji jakie często towarzyszą jedzeniu pizzy.

Liczymy na Państwa zrozumienie oraz wzięcie pod uwagę ww. wyjaśnień. W razie pytań zapraszam do kontaktu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 5 załącznika nr 2 do Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że odbiorcy reklamy akceptują humorystyczną konwencje reklamy nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

 

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 05/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/172/17

Członek Zespołu Orzekającego Pani Marta Macke, która zgłosiła votum separatum, stwierdziła, iż coraz więcej uwagi poświęca się w branży komunikacji marketingowej standardom, etyce oraz negatywnemu wykorzystaniu stereotypów w reklamie. Jednym z silnie dyskutowanych, zarówno na naszym rynku jak i globalnie problemów jest stereotypizacja płci. Głównym, najczęściej wykorzystywanym stereotypem jest sprowadzenie kobiety do roli “gosposi” stojącej w kuchni, przy pralce i obsługującej rodzinę. Z drugiej strony mężczyzna pokazany jest jako leń lub osoba niepotrafiąca zająć się domem czy dziećmi. W przypadku skarżonej reklamy wykorzystany jest zabieg, który pokazuje kobietę po pierwsze jako niemądrą, po drugie jako pożywienie dla mężczyzny. Jakkolwiek szkodliwość społeczna tego przekazu nie jest duża, jednak należy pamiętać, że reklama jest ważnym źródłem edukacji i że kreuje postawy konsumentów. Chcemy czy nie, ludzie się reklamami inspirują dlatego branża marketingowa i komunikacyjna musi dokładać wszelkich starań unikania niepożądanych skojarzeń oraz stereotypizacji.