Uchwała Nr ZO/050/21u z dnia 22 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/076/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Ewelina Czuba – przewodnicząca;
  • Mikołaj Janicki – członek;
  • Maciej Korobacz – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/076/21 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej dostępnej na stronie www: https://m.facebook.com/benandjerryspl/photos/a.702701356575664/1454516828060776/?type=3&source=57&__tn__=EH-R  w dniu 6 maja 2021 r., produktu dystrybuowanego przez Spółkę Unilever Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/076/21.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna na stronie www: https://m.facebook.com/benandjerryspl/photos/a.702701356575664/1454516828060776/?type=3&source=57&__tn__=EH-R.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia standardów reklamowych w postaci naruszenia dobrych obyczajów oraz zasady prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej. Ponadto wskazał, iż reklama może w negatywny sposób wpływać na rozwój psycho-moralny młodzieży, również poprzez wspieranie przez firmę społeczności LGBT+.

 

Treść reklamy:

 

LODY (Ben & Jerry’s Karamel Sutra Core) Treść reklamy: Zdjęcie przedstawia produkt, z tym że pudełko jest otwarte i przeładowane dodatkową ilością lodów oraz polane jakimś syropem w brązowym kolorze. Pod zdjęciem podpis “Niezbity dowód na to, że karmel z dodatkiem karmelu nigdy nie będzie przesadą. Karamel Sutra Core już dostępny w wybranych sklepach sieci Carrefour, Kaufland Polska i na FRISCO.PL”.

 

 [pisownia oryginalna]

 

Treść skargi:

 

Nazwa produktu oraz forma przedstawienia go w skarżonej reklamie seksualizuje dzieci.  “Karamel Sutra Core” nawiązuje do indyjskiej “Kamasutry”, czyli poradnika z grafikami pozycji seksualnych i określenia rodzaju seksu (hardCORE). Nie ma żadnego innego uzasadnienia dla pojawienia się słowa “Sutra”. Syrop lejący się z góry kadru na produkt nawiązuje do praktyki bukkake z filmów pornograficznych dotyczącej spermy (ideologia foodporn). Na nieczyste intencje reklamodawcy względem dzieci wskazuje także tzw. tęczowa polityka firmy  (zob. https://www.benjerry.pl/blog/malzenstwa-dla-wszystkich). [pisownia oryginalna]

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 i art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 2 ust. 1

 

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 25

 

Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

 

Art. 32

 

Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.

 

W przesłanym stanowisku [pismo datowane na dzień 16 czerwca 2021 r.] Skarżony wniósł o oddalenie skargi w świetle, jego zdaniem, zawartych w niej nieprawdziwych zarzutów. Zdaniem Skarżonego, wykorzystane w reklamie słowo „sutra” metaforycznie informuje o wyjątkowych doznaniach smakowych po spożyciu lodów marki Ben &Jerry’s. Wedle Skarżonego ma to wskazać na wyjątkowe przeżycie dla fanów smaku karmelu. Użyte tutaj sformułowanie Skarżony rozumie jako metaforyczne oddanie wyjątkowości smaku Ben&Jerry’s, w którym konsumenci dostają̨ od marki coś “prosto z serca”. Skarżony wskazał ponadto, iż nawiązanie nazwy lodów do kultury buddyjskiej jest zgodne z wartościami przedstawianymi przez markę̨.

 

Skarżony wskazał również, iż praktykuje informowanie o właściwościach produktów przy uwzględnieniu specyfiki języka reklamy, który, zdaniem Skarżonego, posługuje się̨ licznymi metaforami, pewną umownością̨, do której należy odnosić́ się̨ z racjonalnym dystansem. Skarżony w swoim stanowisku podkreślił przy tym, iż skarżona reklama nie jest kierowana do dzieci. Jak wskazał w swoim stanowisku, zgodnie z wewnętrznymi normami nałożonymi przez Unilever, reklama środków spożywczych w postaci lodów nie może być́ kierowana do dzieci poniżej 12 roku życia, chyba że produkty spełniają̨ odpowiednie kryteria żywnościowe, a lody Ben & Jerry’s Karamel Sutra Core takowych nie spełniają̨. Jak podkreśla Skarżony, profil marki jest odpowiednio targetowany, aby komunikacja nie trafiała do dzieci poniżej 13 roku życia.  Skarżony stanowczo zaprzeczył, aby treść́ przedstawiona w reklamie byłaby niewłaściwa dla młodzieży, albo w jakikolwiek sposób zagrażała ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

 

W związku z powyżej przedstawionym stanowiskiem Skarżony wniósł o oddalenie Skargi.

 

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszeń standardów przekazu reklamowego określonych w art. 2 ust. 1 KER – a więc odnoszących się do naruszenia dobrych obyczajów oraz zasady prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej

 

Zespół Orzekający ponadto nie dopatrzył się również naruszeń standardów przekazu reklamowego określony w art. 25 w zw. z art. 32 KER – odnoszących się z kolei do możliwości zaistnienia negatywnego wpływu skarżonej reklamy na rozwój psycho-moralny młodzieży.

 

Zespół Orzekający w pełni podziela argumentację przedstawioną przez Skarżonego. Wydaje się być jasne, iż prowadzona przez Skarżonego gra słów z wykorzystaniem wyrazu „sutra” to jeden z dopuszczalnych w reklamie zabiegów, mających na celu wzbudzenie zainteresowania potencjalnego konsumenta.

 

Skarżona reklama nie przedstawia treści mogących zostać uznane za wulgarne lub nieprzyzwoite. Zespół Orzekający pragnie również podkreślić, iż promowanie społeczeństwa inkluzywnego oraz uznającego zasadę równości poprzez politykę firmy zasługuje na aprobatę oraz poparcie. Ponadto są to wartości wspierające w sposób pozytywny rozwój psycho-moralny młodzieży i żadnym zakresie nie wpływają na niego negatywnie.

 

W świetle powyższych ustaleń Zespół Orzekający podjął decyzję o oddaleniu skargi w całości.

 

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.