Uchwała Nr ZO/053/21o z dnia 22 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/081/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

 Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
  • Ewelina Czuba – przewodnicząca;
  • Mikołaj Janicki – członek;
  • Maciej Korobacz – członek;

 

DO

 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

SibugolPL Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”.

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/081/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna na stronie Facebook w dniu 23 kwietnia 2021 r. ok. godz. 15.00.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej, zasady niewprowadzania konsumenta w błąd oraz naruszeń w zakresie przekazywanych przez reklamodawcę informacji ekologicznych.

 

Treść reklamy:

 

Reklama zawiera hasło Eko Ogień, w tle palenisko węglowe i płomienie. Pod spodem opakowanie węgla z napisem Ogień i poniżej opis Eko Ogień.

 

[pisownia oryginalna]

 

Treść skargi:

 

Paliwo węglowe nie jest ekologiczne. Nazwa i zawartość komunikacji Eko Ogień mają na celu wprowadzenie w błąd konsumentów, którzy nie mają wystarczającej wiedzy ekologicznej. Taka komunikacja jest także szkodliwa społecznie, ponieważ utrwala stereotyp dobrego polskiego węgla, przeciwdziała reformom  energetyki w Polsce i usprawiedliwia stosowanie węgla w domach. Jeśli “mam eko ogień – jestem eko”.

 

[pisownia oryginalna]

 

Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama w swojej istocie nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

 

Zespół Orzekający ponadto uznał, iż skarżona reklama może wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie sposobu przekazywania informacji o charakterze ekologicznym.


Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie sam reklamowany produkt posiada nazwę „Ogień”, natomiast do przekazu reklamowego wprowadzono przedrostek „eko”, co może zostać przez konsumentów mylnie zinterpretowane jako informacja o ekologiczności produktu. Z przekazu reklamowego nie wynika ponadto, co oznacza informacja o „3 % popiołu”, reklamodawca wykorzystał ponadto zwroty pokroju „minimalna zawartość siarki”, które należy uznać za wysoce uznaniowe i nieprecyzyjne.

 

Zespół Orzekający czuje się w obowiązku wskazać, iż w razie posługiwania się przekazem o charakterze ekologicznym, reklamodawcy powinni przykładać dużą uwagę do precyzyjnego, jasnego przekazu, który będzie rzeczywistym obrazem proponowanego konsumentowi produktu. Za niedopuszczalne należy uznać nakłanianie konsumenta do dokonania danego wyboru stwarzając jedynie pozory tego, że może być przyjazny dla środowiska lub ekologiczny. 

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl

Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.