Uchwała Nr ZO/055/21o z dnia 22 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/083/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
  • Ewelina Czuba – przewodnicząca;
  • Mikołaj Janicki – członek;
  • Maciej Korobacz – członek;

 

DO

 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

FHU Ikotrans Ireneusz Janeczek Skład Opałowy Przecław, z siedzibą w Brzezinach, zwany dalej „Reklamodawcą”.

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/083/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna na stronie Facebook w dniu 25 kwietnia 2021 r. ok. godz. 20.00.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej, zasady niewprowadzania konsumenta w błąd oraz naruszeń w zakresie przekazywanych przez reklamodawcę informacji ekologicznych.

 

Treść reklamy:

 

W przedmiotowej reklamie reklamodawca prezentuje produkt nazwany przez siebie „eko-węglem”.

 

Treść skargi:

 

Nazwa i reklama produktu eko-węgiel wprowadza w błąd i oszukuje konsumentów.  Nie istnieje produkt eko węgiel. Węgiel nie jest ekologiczny, węgiel truje środowisko i przyczynia się rocznie do tysięcy zgonów z powodów zatruć środowiskowych, jakie powoduje węgiel. [pisownia oryginalna]

 

Zespół Orzekający zważył co następuję:

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz mogła wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie sposobu przekazywania informacji o charakterze ekologicznym.


Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż wykorzystane zestawienie pojęć „eko” oraz „węgiel” nie stanowiło nazwy własnej, ale – w ocenie Zespołu Orzekającego – prowadziło do powstania narracji reklamowej skierowanej do osób chcących kierować się w swoich wyborach konsumenckich wrażliwością na konsekwencje, jakie dla środowiska mogą mieć ich działania.

 

Wybierając węgiel reklamowany w przedmiotowej sprawie, który z samej swojej istoty nie może być postrzegany jako ekologiczny – w pierwszej kolejności z samego powodu, iż żadne spalanie powodujące emisje jako ekologiczne uznane być nie może – konsumenci mogą mylnie stwierdzić, iż produkt oferowany przez reklamodawcę czymś się różni od innych oferowanych na rynku. Ze względu na wykorzystany przedrostek „eko” reklamodawca wykorzystuje więc potencjalną nieświadomość ekologiczną konsumentów, czego nie można uznać za zgodne z treścią Kodeksu Etyki Reklamy.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.