Uchwała Nr ZO/056/21o z dnia 22 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/075/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
  • Ewelina Czuba – przewodnicząca;
  • Mikołaj Janicki – członek;
  • Maciej Korobacz – członek;

 

DO

 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Reklamodawcą”.

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/075/21. Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna emitowana w dniu 24 kwietnia 2021 r. ok. godz. 11.40.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów. 

 

Treść reklamy:

 

Przedmiotowa reklama dotyczy reklamy samochodu osobowego, na początkowym etapie słychać imitację pioruna oraz grzmotów.

 

Treść skargi:

 

Imituje uderzenie /grzmot pioruna i błyskawicy.  Jest gwałtowna, bardzo głośna. Może wystraszyć i to solidnie.  Szczególnie starsze osoby chore na serce lub dzieci. Albo winna być mocno wyciszona albo w ogóle usunięta.

 

Reklamy mają nie być za głośne. I tak kombinują bo są w innej tonacji, przez co wydają się głośniejsze. Ale ta jest przeraźliwa. Zawsze się wystraszę, szybko łapię pilota by wyciszyć.  Dla mnie to skandal, że dopuszczona została do emisji. [pisownia oryginalna]

 

Zespół Orzekający zważył co następuję:

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.


Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż zgodnie z § 10 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 150, poz. 895), tj. z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 204), poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji lub bezpośrednio po niej nie może przekroczyć́ poziomu głośności tej audycji, natomiast poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji emitowanych w czasie rzeczywistym bądź́ z wykorzystaniem pętli opóźniającej lub bezpośrednio po tej audycji nie może przekroczyć́ poziomu głośności części tej audycji wyemitowanej po ostatniej reklamie lub telesprzedaży o wartość́ większą̨ niż̇ 1 wyrażoną w jednostce pomiarowej głośności, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.

 

Zespół Orzekający dodatkowo informuje, iż istnieje możliwość złożenia skargi, wniosku lub postulatu bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, również w zakresie np. głośności reklam pod adresem: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-i-kiedy-moze-zlozyc-skarge

 

Jednocześnie Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż przedmiotowa sprawa nie dotyczy przekazu reklamowego, stąd przekazana skarga zasługuje na odrzucenie.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.