Uchwała Nr ZO/058/22u z dnia 25 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/012/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Piotr Wasilewski – Przewodniczący;

  • Donata Wolińska – członkini;

  • Sławomir Skowerski – członek;

na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/012/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Euro-net Sp. z o.o. w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu turystycznego

postanawia

skargę uwzględnić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż Skarżony przyznał błąd cenowy polegający na nieprawidłowym wskazaniu w przekazie reklamowym zamieszczonym na portalu internetowym ceny przedmiotowego urządzenia.


W związku z powyższym, przy jednoczesnym dostrzeżeniu szybkiej reakcji Skarżonego i naprawie błędu, Zespół Orzekający uwzględnia zgłoszoną skargę.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama wprowadzała w błąd co do rzeczywistej ceny produktu.

Skarżony uznał skargę w zakresie w jakim wskazano błąd cenowy, wskazując przy tym, iż błąd wyniknął z omyłki ludzkiej, która spowodowała wskazanie zaniżonej o 1000 zł kwoty. Jednocześnie Skarżony wniósł o oddalenie skargi w związku z podjętymi działaniami zaradczymi lub jej odrzuceniem, gdyż w przekonaniu Skarżonego KER powinny podlegać reklamy mające na celu wywołanie konkretnego działania konsumenckiego, nie przekaz informacyjny, który pojawił się omyłkowo w przestrzeni publicznej.

Zdania odrębne

Brak