Uchwała Nr ZO/059/21u z dnia 23 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/072/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Mikołaj Janicki – przewodniczący;
  • Ewelina Czuba – członkini;
  • Jacek Pawlak – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/072/21 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej dostępnej na stronie własnej reklamodawcy tj. http://www.ekobran.pl/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMjsK4KKpW6xlD7UGLYgRfnhihwNgod14avjs3ekJ5ZQBZljI4ZLi88aAmjoEALw_wcB, Chemikals Sp. zo.o., z siedzibą w miejscowości Siedlisko (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/072/21.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa Skarżonego zachęcająca do zakupu produktu służącego do stosowania jako opał.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia standardów reklamowych z zakresu przekazywanych przez reklamodawcę informacji o charakterze ekologicznym.

 

Treść reklamy:

 

Produkt EKO EKOBRAN GOLD Dla chcących więcej! EKOBRAN GOLD to wysokokaloryczny, niskopopiołowy ekogroszek wyprodukowany z węgla kamiennego. Stworzony, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

 

[pisownia oryginalna]

 

Treść skargi:

 

Produkt oparty o węgiel nie może mieć w nazwie i na etykiecie EKO. Przekazuje konsumentom, że jest ekologiczny.  Węgiel nie jest ekologiczny i nie może być tak reklamowany. Eko wyklucza węgiel, węgiel wyklucza eko.

 

[pisownia oryginalna]

 

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 2

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 8

 

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 33

 

Reklamy nie mogą naruszać społecznego zaufania do prawidłowo realizowanych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Art. 34

 

Reklamy nie mogą wykorzystywać braku wiedzy jej odbiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Art. 35

 

Reklamy nie mogą zawierać przekazu, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności poprzez błędne informowanie o cechach produktów lub co do działań podejmowanych przez reklamodawcę na rzecz ochrony środowiska. Reklamy przedsiębiorców odnoszące się do konkretnych produktów lub działań nie mogą bezpodstawnie rozszerzać skutku reklamowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego na całą działalność reklamodawcy.

 

Art. 36

 

Informacja ekologiczna zawarta w reklamie musi być związana z właściwościami reklamowanego produktu i odnosić się do takich jego właściwości, które są aktualne bądź przez cały czas jego użytkowania, bądź okresowo, ale w tym wypadku reklama musi o tym informować odbiorcę.

 

Art. 37

 

Reklamy zawierające ogólne sformułowanie, w szczególności takie jak „przyjazny środowisku” czy „bezpieczny ekologicznie” nie mogą wprowadzać w błąd. Informacja ze wskazaniem na czym polega w tym zakresie efekt produktu, musi być dostępna w punkcie sprzedaży lub dołączona do produktu lub będzie udostępniona beneficjentowi w powszechnie dostępny sposób.

 

Art. 38

 

  1. W przypadku, gdy w reklamie wskazuje się na zmniejszenie ilości (liczbę) szkodliwych składników lub innych elementów mających wpływ na stan środowiska naturalnego, przekaz ten nie może wprowadzać w błąd. Informacja ze wskazaniem, na czym polega w tym zakresie pozytywny efekt produktu, musi być prawdziwa. Musi ona być dostępna w punkcie sprzedaży lub dołączona do produktu oraz przedstawiona beneficjentowi.
  2. Informacje w reklamie nie mogą odwoływać się do braku składników, cech oraz braku wpływu na środowisko, które nie dotyczą danej kategorii produktów.
  3. Informacja w reklamie typu „nie zawiera…” może być używana tylko wówczas, gdy zawartość określonej substancji nie przekracza ilości śladowych.
  4. Oznaczenia i symbole dotyczące środowiska naturalnego mogą być używane tylko wtedy, gdy w reklamie wskazane jest źródło ich pochodzenia (przyznania albo nadania) i nie występuje ryzyko pomyłki co do ich znaczenia. Takie oznaczenia i symbole nie mogą fałszywie sugerować, że ich obecność jest związana z decyzją organu administracji rządowej, organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych instytucji, których działalność jest związana z ochroną środowiska naturalnego .

 

Skarżony wniósł pisemną odpowiedź na skargę w dniu 14 czerwca 2021 r.

 

W przedstawionym stanowisku Skarżony podkreślił, iż stosuje w przekazie reklamowym nazwę “ekogroszek” zważywszy na fakt, iż jest to funkcjonująca powszechnia nazwa handlowa określająca paliwo stałe, produkowane z węgla kamiennego lub węgla brunatnego. Jak wskazuje Skarżony, nazwa ta posiada swoją legalną definicję oraz jest stosowana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym również w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.

 

Ponadto, zdaniem Skarżonego, spółka Chemicals sp. z o.o. nie wskazała w żadnym z komunikatów, iż ekogroszek jest cyt. ekologiczny. Jednocześnie Skarżony podkreślił, iż stosując nazwę handlową “ekogroszek” nie naruszył zasad zaufania społecznego do prawidłowej realizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności poprzez błędne informowanie o cechach produktów. Jak podniósł Skarżony, sama treść reklamy produktu EKOBRAN Gold wskazuje na “relatywnie niską szkodliwość dla środowiska”, co z punktu widzenia Skarżonego pozostaje informacją prawdziwą, zgodną z wynikami badań dostępnych dla Skarżonego w czasie emisji i przygotowania kwestionowanego przekazu reklamowego.

 

W związku z powyższym Skarżony wniósł o oddalenie skargi w całości.

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama nie narusza norm zawartych w treści art. 2 ust. 1, 8, 33, 34, 35, 36, 37, Kodeksu Etyki Reklamy.

 

W świetle zebranych informacji, Zespół Orzekający uznał, iż w skarżonej reklamie nie doszło do naruszenia norm z zakresu przekazywanych przez Skarżonego informacji o charakterze ekologicznym.

 

Zespół Orzekający jednocześnie pragnie wskazać, iż nazwa Eko-Bran jest nazwą własną, handlową, stąd nie podlega ocenie z punktu widzenia przekazywania informacji o charakterze ekologicznym i nie jest jako taka informacja traktowana.

 

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż podobnie rzecz ma się przy okazji mowy o „ekogroszku” stanowiącego nazwę własną produktu służącego do opalania. W świetle licznych danych, które wskazują na szkodliwość ekogroszku, w tym w zakresie, w jakim podczas jego spalania dochodzi do przekraczania norm emisyjności w zakresie stężeń pyłów[1], Zespół Orzekający KER pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w zakresie w jakim przedrostek „eko” wykorzystywany w sposób uniwersalny i nieomal dowolny, może doprowadzać do wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistej ekologiczności kupowanego opału.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.

[1] zob. więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8152693,kontrola-uokik-emisyjnosci-ekogroszkow-wegiel-zielone-paliwo.html