Uchwała Nr ZO 06/11 w sprawie reklamy firmy Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 06/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/120/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Agnieszka Doleżych — członek,
3) Jacek Olechowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/120/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zamieszczonej na stronie internetowej

postanawia

uznać, że reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/120/10.
Przedmiotem skargi była reklama suplementu diety o nazwie Nursea Trawienie zamieszczona na stronie internetowej.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podnosiła, że „Na stronie internetowej pojawia się szereg wprowadzających w błąd sformułowań, co narusza art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy m.in. poprzez naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej „uobżiż”):

A. „To najbardziej wszechstronny preparat wspomagający pracę wątroby.”
Nursea trawienie jest jednym z wielu suplementów diety, których działanie jest porównywalne z opisywanym przez producenta działaniem suplementu diety Nursea Trawienie, np. Hepatil Trawienie, Verdin, Doppel Hertz Aktiv na Wątrobę. Nieuzasadnione jest więc twierdzenie, że suplement diety Nursea Trawienie jest najbardziej wszechstronny.

Powyższe narusza ar 46 ust 1 pkt 1 c) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej uobżiż).

B. Nursea Trawienie jest dostępna w aptekach bez recepty.

Suplementy diety są środkami spożywczymi i jako takie nigdy nie są wydawane na receptę. Podział na produkty’ wydawane z przepisu lekarza i bez recepty dotyczy wyłącznie produktów leczniczych. Przytoczone hasło sugeruje więc, że Nursea Trawienie jest produktem leczniczym dostępnym bez recepty.

Powyższe narusza art. 46 ust 1 pkt 1 c) i pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

C. W zakładce „Działanie”

„Karczoch swoje szczególne właściwości zawdzięcza zawartej w nim cynarynie. Jest to substancja przyczyniająca się do zapobiegania uszkodzeniom błon komórkowych wątroby. Jednocześnie znane jest jej wspomaganie działania rozkurczowego, żółciopędnego, a także przeciwzapalnego i odtruwającego.
Przyczynia się więc oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych substancji.

Ostryż długi z kurkuminą wspomaga funkcje trawienne wątroby i ochronę jej miąższu, a także działanie przeciwzapalne i rozkurczowe na wątrobę.”

Powyższe opisy składników produktu odnoszą się do dawki leczniczej tych składników a nie do dawki suplementu diety Nursea Trawienie zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Opisy te przypisują więc produktowi właściwości, których on nic posiada oraz właściwości lecznicze, co stanowi naruszenie art. 46 ust 1 pkt 1 b) i pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Arbiter-referent podniósł również, iż zgodnie z art. 16. ust. 1. pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,”.

Arbiter-referent poinformował również o innych przepisach obowiązującego prawa, w szczególności o przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.10.136.914 j.t.) i treści art. 46 ust. 1 „Oznakowanie środka spożywczego nie może:
1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:
a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,
b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada,
c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości;
2) przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4, oraz zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych, w tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane.”

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na zawiadomienie o skardze konsumenckiej o sygnaturze K/l20/10 dotyczącej treści zamieszczonej na stronie internetowej poświęconej preparatowi Nursea Trawienie, Skarżony wyjaśnił co następuje:
A. Sformułowanie: „To najbardziej wszechstronny preparat wspomagający pracę wątroby” nie wprowadza w błąd, gdyż specjalny dobór składników w preparacie Nursea Trawienie sprawia, że jest to najbardziej wszechstronny preparat wspomagający pracę wątroby. Najlepiej można to zobrazować w odniesieniu do preparatów użytych w argumentacji przez Skarżącego. Mianowicie Hepatil Trawienie zawiera w swoim składzie ekstrakt z karczocha, ekstrakt z mięty pieprzowej i ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego. Z podanych składników jedynie ekstrakt z karczocha wspomaga pracę wątroby, natomiast zadaniem dwóch pozostałych jest pobudzanie wytwarzania większej ilości soków żołądkowych, co nie jest związane z funkcjonowaniem wątroby. Verdin zawiera wyciąg z ostropestu plamistego, wyciąg z ostryżu długiego, oraz olejek z mięty pieprzowej. Ze względu na zawartość ostropestu plamistego, który jest dozwolony jedynie w produktach leczniczych, porównanie Nursea Trawienie -spełniającego wymagania dla suplementów diety – z Verdinem jest niewłaściwe. Natomiast Doppelhertz aktiv na wątrobę, w którego skład wchodzi wyciąg z karczocha, olej z łososia, jako źródło kwasów omega-3, oraz witaminy B5, B6 i E zdecydowanie nie jest również właściwym przykładem wszechstronnego preparatu na wątrobę. Można się zgodzić z wpływem tego preparatu na gospodarkę lipidową organizmu poprzez działanie karczocha i kwasów omega-3, lecz zdecydowanie nie można powiedzieć, jakoby był to produkt wszechstronnie wspomagający pracę wątroby.
Skarżony poinformował, iż w odróżnieniu od podanych przez Skarżącego przykładów, Nursea Trawienie zawierająca wysokostandaryzowane ekstrakty z karczocha i kurkumy, oraz witaminy grupy B, co stanowi 3 grupy składników działających tylko i wyłącznie na wątrobę.
Skarżony wyraził opinię, iż w jego pojęciu, oraz w oparciu o przedstawione argumenty, Nursea Trawienie rzeczywiście jest najbardziej wszechstronnym preparatem wspomagającym pracę wątroby.
B. Sformułowanie; „Nursea Trawienie jest dostępna w aptekach bez recepty” nie miało na celu zasugerowania, że w/w preparat jest produktem leczniczym dostępnym bez recepty. Przesłaniem było przekazanie konsumentom informacji, że preparat może nabyć w aptekach każdy potrzebujący wsparcia dla swojej wątroby, gdyż Nursea Trawienie jest dostępna bez recepty.
C. Sformułowania zawarte w zakładce „Działanie” mają na celu nakreślenie najważniejszych funkcji poszczególnych składników preparatu Nursea Trawienie w celu wyjaśnienia głównego przekazu dotyczącego w/w preparatu, jakim jest wspomaganie pracy wątroby. Opisane działanie poszczególnych składników znajduje potwierdzenie w danych literaturowych i jest użyte tylko w odniesieniu do karczocha i kurkumy, nie przypisuje więc produktowi właściwości, których on nie posiada. W części poświęconej samemu produktowi jest jedynie mowa o wspomaganiu pracy wątroby poprzez korzystny wpływ na działanie żółciotwórcze i żółciopędne, co ułatwia procesy trawienia i pomaga zlikwidować objawy przejedzenia. Wspomniany jest również korzystny wpływ na ochronę i regenerację wątroby oraz pomoc w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Nie są to zatem sformułowania, które przypisują produktowi działanie lecznicze.
W oparciu o złożone wyjaśnienie Skarżony zwrócił się z prośbą o oddalenie skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę następujący fragment reklamy:
„To najbardziej wszechstronny preparat….”
uznał, że w przedmiotowej reklamie produktowi przypisano cechę, której nie potwierdzono dowodami.

Zespół Orzekający wyraził opinię, iż poprzez ww. fragment, reklama może nadużywać zaufania odbiorcy i wykorzystywać jego brak doświadczenia lub wiedzy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego wobec podniesionych przez Skarżonego wątpliwości na dzień dzisiejszy nie udowodniono, że preparat jest najbardziej wszechstronny na rynku.

W opinii Zespołu Orzekającego to, że reklamowany produkt ma złożony skład nie oznacza, że jest najbardziej wszechstronny.

Pozostałe zarzuty Skarżącego Zespół Orzekający oddalił, uznając za bezzasadne.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.