Uchwała Nr ZO 06/14 w sprawie reklamy Firmy Handlowej-Usługowej PULA

Uchwała Nr ZO 06/14
z dnia 28 stycznia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/134/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Przemysław Częstochowski – przewodniczący,
2) Bohdan Pawłowicz – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/134/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Firma Handlowo-Usługowa PULA Edyta Bilska z siedzibą w Bochni (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/134/13.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna odzieży roboczej. W reklamie został wykorzystany wizerunek skąpo ubranej kobiety.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: Jak na załączonym zdjęciu: sklep z odzieżą roboczą reklamowany jest za pomocą zdjęcia skąpo odzianej kobiety w różowym staniku.
Treść skargi: Od kilkunastu miesięcy widzę tę reklamę, przejeżdżając ulicą Proszowską (to bardzo ruchliwa ulica, jedna z głównych wjazdowych do Bochni) i za każdym razem jako kobieta czuję się urażona tym seksistowskim i wulgarnym przekazem. Odnosi się ona do najniższych instynktów i przedstawia kobiety w sposób przedmiotowy. Wpół rozebrana kobieta w różowym staniku ma niewiele wspólnego z odzieżą roboczą…”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował, że „reklama zostanie zdemontowana” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanych przez Skarżącą norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie utrwalania negatywnych stereotypów.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania Skarżonego, który po otrzymaniu informacji o skardze, niezwłocznie zdemontował reklamę.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 06/14
z dnia 28 stycznia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/134/13

Członek Zespołu Orzekającego Pan Jarosław Sobolewski, który zgłosił votum separatum, stwierdził, że nie dopatrzył się w reklamie elementów nagości, ani innych elementów dyskryminujących kobiety w myśl art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.