Uchwała Nr ZO 06/16 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 06/16
z dnia 19 stycznia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/148/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca
2) Witold Trzciński – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/148/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie kinowej firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/148/15.
Przedmiotem skargi była reklama kinowa poprzedzająca seans filmowy.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
produkt: Pakiet szkolny Orange – Neostrada i smartfon
opis reklamy: Reklama z cyklu “Serce i rozum”, w której Oczy pytają o nazwę miasta na Wyspach Kanaryjskich, a Serce i Rozum znajdują odpowiedź w internecie.
Treść skargi: Reklama dot. produktu skierowanego do dzieci i młodzieży, a zachęca do “ściągania” podczas lekcji“. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i złożył pisemną odpowiedź na skargę.
Skarżony poinformował: „Działając w imieniu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, posiadającej numer NIP 526-02-50-995 oraz REGON 012100784, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (dalej zwaną „Orange”) (pełnomocnictwo w załączeniu) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 3 grudnia 2015 r. otrzymane przez Orange dnia 8 grudnia 2015 r. dotyczące skargi konsumenckiej na reklamę Orange wnoszę o oddalenie powyższej skargi w całości z uwagi na brak naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Reklamy.
W przedmiotowym piśmie podniesiono, że do Biura Rady Reklamy wpłynęła skarga konsumencka (dalej zwana „Skargą”) na reklamę Orange emitowaną 17 września 2015 roku w trakcie seansu filmowego w Multikinie dotyczącą usług dostępu do internetu w ramach Pakietu Szkolnego oferowanego przez Orange (dalej zwana „Reklamą”).
W piśmie wskazano, że arbiter-referent wniesie o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułem 2 Kodeksu Etyki Reklamy (dalej zwanego „Kodeksem”). Powoływany przepis wskazuje, że działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Zgodnie z treścią skargi Reklama „dotyczy produktu skierowanego do dzieci i młodzieży, a zachęca do „ ściągania ” podczas lekcji”.
Powyższe zarzuty są bezzasadne.
Po pierwsze, nie sposób zgodzić się z wyrażonym w skardze stwierdzeniu, że reklama dotyczy produktu skierowanego do dzieci i młodzieży. Reklama dotyczy pakietu na który składają się usługa dostępu do internetu stacjonarnego (Neostrada) oraz mobilnego. Umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu mogą zawrzeć wyłącznie osoby pełnoletnie. Dlatego produkty te – oraz ich reklama – są skierowane do odbiorców pełnoletnich.
Następnie, należy zaprzeczyć zarzutowi, iż Reklama pokazuje lub w jakikolwiek zachęca do ściągania podczas lekcji. Powyższe twierdzenie nie znajduje oparcia w treści Reklamy. Akcja Reklamy nie jest umiejscowiona na lekcji, w trakcie egzaminu lub jakiegokolwiek innego sprawdzianu wiedzy. Reklama nie nawiązuje również do „ściągania” czyli korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów lub testów przez osobę egzaminowaną (źródło: www.wikipedia.pl). Reklama pokazuje jedynie korzystanie z internetu jako źródła informacji o świecie oraz w charakterze pomocy naukowej. Nie sposób zaprzeczyć, iż dla wielu osób to właśnie internet jest podstawowym narzędziem pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań oraz że jest on najlepszym źródłem informacji oraz materiałów edukacyjnych, zastępując (tak jak w przedmiotowej Reklamie) n.p. encyklopedię. Internet, jako źródło informacji, jest również wykorzystywany jako jedna z pomocy szkolnych w celu zachęcania również dzieci i młodzieży do korzystania z nowoczesnych technologii w celach edukacyjnych. Nie jest to jednak równoznaczne ze ściąganiem lub jakimkolwiek innym niedozwolonym działaniem.
Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na niezasadność zarzutów podnoszonych w Skardze, wnoszę o oddalenie Skargi w całości.“. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Zespół Orzekający stwierdził, że oceniany przekaz reklamowy nie godzi w powszechne odczucie dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.