Uchwała Nr ZO 06/18 w sprawie reklamy telewizyjnej serów marki Hochland

Uchwała Nr ZO 06/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/207/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/207/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/207/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna serów marki Hochland.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Aktorka Anna Guzik przekonuje, że sery Hochland są zrobione z naturalnych składników, nie mają konserwantów ani sztucznych barwników (link do strony WirtualneMedia – Anna Guzik reklamuje sery Hochland) Reklama kłamie. W składzie sera Hochland z szynką jest konserwant E250, a także szkodliwe sole emulgujące E452, E339 (fosforany), E331 oraz sztuczny aromat. Nie jest więc prawdą, że jest zrobiony z naturalnych składników.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto wniósł o uznanie reklamy za sprzeczna z Art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na skargę konsumencką o numerze K/207/17 dotyczącą reklamy Hochland Polska, z Anną Guzik, emitowanej w dniu 13.11.2017 o godzinie 10.00 w TVN Style, o treści: „Reklama kłamie. W składzie sera Hochland z szynką jest konserwant E250, a także szkodliwe sole emulgujące E452, E339 (fosforany), E331 oraz sztuczny aromat. Nie jest więc prawdą, że jest zrobiony z naturalnych składników” pragniemy przedstawić swoje stanowisko, mające na celu sprostowanie podanej przez konsumenta informacji oraz wyjaśnić szczegółowo poruszone w niej kwestie.

W reklamie marki Hochland Anna Guzik wymienia naturalne składniki stanowiące komponenty naszych serów: ser, warzywa oraz zioła. Dzieje się tak ponieważ sery kremowe Hochland składają się aż w 98% z naturalnych składników w związku z tym podawana w reklamie Informacja jest prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Nigdzie w reklamie nie stwierdzamy, że nasze sery zawierają 100% naturalnych składników ponieważ sole emulgujące, oznaczone symbolami: E452, E339, E331 są stosowane w niezbędnych technologicznie, minimalnych ilościach. Dzięki nim powstaje ser topiony o idealnie kremowej konsystencji, bo doskonale łączą one ze sobą wszystkie składniki. Podobnie aromaty, używane w celu podniesienia wartości aromatycznych produktu są stosowane w niezbędnych, minimalnych ilościach. Zasady stosowania zarówno soli emulgujących jak i aromatów w produkcji żywności są ściśle regulowane przepisami prawa żywnościowego. Sole emulgujące dodawane są do żywności wyłącznie ze względów technologicznych i nie mają na celu wydłużenia okresu przydatności produktu do spożycia. Nasze sery swój długi okres przydatności do spożycia zawdzięczają działaniu wysokiej temperatury, ponieważ poddawane są procesowi pasteryzacji.

Poruszony w skardze temat azotynu sodu oznaczonego symbolem E250, dotyczy wyłącznie sera kremowego Hochland z szynką i jako składnik szynki, został użyty do peklowania mięsa. W związku z tym na tym wariancie podajemy tę informację na opakowaniu produktu. Co więcej produkt ten nie jest prezentowany w naszej reklamie, a jego podstawę stanowią składniki identyczne jak w pozostałych wariantach serów Hochland. W innych wariantach serów kremowych składnik ten nie występuje.

Należy podkreślić, że wszystkie substancje dodatkowe używane w procesie produkcji serów kremowych Hochland są dopuszczone do stosowania w żywności, stosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Łączymy wyrazy szacunku.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że reklama odnosi się do całego spektrum serów marki Hochland, a nie tylko do tych serów, które nie zawierają konserwantów i barwników, dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz treści wprowadzających odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanych produktów oraz uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i w tym zakresie zalecił modyfikację reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

 

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 06/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/207/17

Przewodniczący Zespołu Orzekającego Pan Bohdan Pawłowicz, który zgłosił votum separatum, stwierdził, iż występujące w przedmiotowej reklamie sformułowania nie wprowadzają w błąd w sposób na tyle znaczący, aby wymagało to napiętnowania i uznania za działanie szkodliwe dla konsumentów. Jednocześnie całokształt podejścia firmy Hochland do działań reklamowych jest nacechowany wysoką odpowiedzialnością i trudno się dopatrzyć w tych działaniach intencjonalnej manipulacji.