Uchwała Nr ZO/060/22u z dnia 24 czerwca 2022 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie o sygn.: KER/007/22 Uchwały Nr ZO/036/22u z dnia 19 kwietnia 2022 r.

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Zofia Sanejko – przewodnicząca;
• Beata Dziwulska – członkini;
• Elżbieta Kondzioła – członkini;

na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2022 r., po rozpatrzeniu odwołania od Uchwały Nr ZO/036/22u z dnia 19 kwietnia 2022 r., złożonej na podstawie pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko NFTY S. K. A. w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy cateringu pudełkowego

postanawia

odwołanie odrzucić.

Uzasadnienie


Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie mogło dojść do merytorycznego rozpoznania zarzutów ze względu na brak zaistnienia nowych faktów lub okoliczności relewantnych dla sprawy i przedstawienia ich w odwołaniu przez Odwołującego.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama wpływa dezinformująco na szeroko-pojętą wiedzę o ochronie pszczół obecną w społeczeństwie.

Skarżony wskazywał, iż stworzona przez niego reklama została skonsultowana z eksperckimi środowiskami pszczelarskimi, które weryfikowały oraz dostarczały wiedzę komunikowaną potencjalnym konsumentom.


Zdania odrębne
Brak