Uchwała Nr ZO/062/20u z dnia 15 września 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/049/20u z dnia 24 lipca 2020 r. dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/045/20

Uchwała Nr ZO/062/20u

z dnia 15 września 2020 r.

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/049/20u z dnia 24 lipca 2020 r.

dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/045/20

 

  1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Anna Gumkowska – przewodnicząca,
  • Maciej Korobacz – członek,
  • Joanna Łodygowska – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały nr ZO/049/20u z dnia 24 lipca 2020 r., dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/045/20

 

postanawia

– uwzględnić Odwołanie.

 

  1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 51 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżonego od Uchwały nr ZO/049/20u z dnia 24 lipca 2020r. dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/045/20.

 

W myśl pkt. 51 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 51.

 

W zawiadomieniu przesłanym przez Biuro Rady Reklamy został nieprawidłowo wskazany podmiot odpowiedzialny za przekaz reklamowy. Zawiadomienie skierowano do niewłaściwego adresata, a zgodnie z informacją zawartą w przekazie reklamowym powinno zostać skierowane do AZI Sp. z o.o., ul. Stanisława Thiela 7, 63-507 Kobyla Góra. Wnoszący Odwołanie we love ecommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w złożonym Odwołaniu podniósł nową okoliczność, iż Spółka we love ecommerce Sp. z o.o. pełniła rolę dystrybutora reklamy, a podmiotem odpowiedzialnym za skarżoną reklamę jest AZI Sp. z o.o.

Z uwagi na powyższe, Odwołanie zostało uwzględnione z powyższych powodów formalnych.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 55 b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 Uchwały.