Uchwała Nr ZO/062/21o z dnia 23 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/073/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
  • Mikołaj Janicki – przewodniczący;
  • Ewelina Czuba – członkini;
  • Jacek Pawlak – członek;

 

DO

 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

SibugolPL Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”.

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/073/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna w dniu 22 kwietnia 2021 r.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej, zasady niewprowadzania konsumenta w błąd oraz naruszeń w zakresie przekazywanych przez reklamodawcę informacji ekologicznych.

 

Treść reklamy:

 

[Hasło reklamowe]: ULTRA EKOGROSZEK 3% POPIOŁU DO 29MJ

 

Treść skargi:

 

Ekogroszek, który jest węglem, nie może być eko. Nazwa produktu wprowadza w błąd i może sugerować konsumentowi, że używa paliwa ekologicznego.

 

[pisownia oryginalna]

 

Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama w części, w której posługuje się pojęciem „ekogroszek” nie narusza standardów reklamowych zważywszy na fakt, iż operuje pojęciem funkcjonującym jako nazwa własna.

 

Zespół Orzekający pragnie jednak równocześnie podkreślić, iż w świetle licznych danych, które wskazują na szkodliwość ekogroszku, w tym w zakresie, w jakim podczas jego spalania dochodzi do przekraczania norm emisyjności w zakresie stężeń pyłów[1], Zespół Orzekający KER pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w zakresie w jakim przedrostek „eko” wykorzystywany w sposób uniwersalny i nieomal dowolny, może doprowadzać do wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistej ekologiczności kupowanego opału.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.

 

[1] zob. więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8152693,kontrola-uokik-emisyjnosci-ekogroszkow-wegiel-zielone-paliwo.html