Uchwała Nr ZO/065/21o z dnia 8 czerwca 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 015/21o dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/022/21

  1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Dorota Kotowska – przewodnicząca;
  • Magdalena Rigamonti – członkini;
  • Maciej Lissowski – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 24 marca 2021 roku nr ZO 015/21o, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/022/21

 

postanawia oddalić Odwołanie.

 

  1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały z dnia 24 marca 2021 roku nr ZO 015/21o, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/022/21.

 

 

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.

Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi polemikę z uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

 

Pomimo powyższego, Zespół Orzekający docenił wysoką świadomość etyczną oraz prawną Odwołującego. Pragnie jednak jednoznacznie wskazać, iż nie jest ciałem powołanym do rozwiązywania wątpliwości prawnych. Stąd może odnosić się w swoich uchwałach jedynie do aspektów dot. standardów reklamowych.

 

Jednocześnie, Zespół Odwoławczy pragnie podkreślić, iż zwrócił się o dodatkową opinię do Związku Nauczycielstwa Polskiego celem weryfikacji, czy przekaz reklamowy nie podważa szacunku oraz zaufania społecznego względem osób wykonujących zawód nauczyciela. Stanowisko wyrażone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego nie pozwoliło na rozwianie podniesionych w sprawie wątpliwości.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.