Uchwała Nr ZO/065/22u z dnia 15 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/050/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Jaromir Sroga – Przewodniczący;

  • Anna Gumkowska – członkini;

  • Mariusz Ryciak – członek;

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/050/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Oleofarm Sp. z o.o. we Wrocławiu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy suplementu diety

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności Skarżony w szczególności nie wprowadził potencjalnych konsumentów w błąd w zakresie właściwości reklamowanego produktu.

W szczególności, w ocenie Zespołu Orzekającego nie doszło do lekceważącego odnoszenia się do leków oraz osób je przyjmujących. Zespół Orzekający uznał sformułowania wykorzystywane przez reklamodawcę za dopuszczalne oraz mieszczące się w granicach etycznych standardów przekazu reklamowego.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama nadużywa zaufania konsumentów i wprowadza w błąd. Zdaniem Skarżącego, reklama sugeruje, że cyt. leki są produktami gorszej kategorii, jednocześnie wyrażając się pogardliwie o osobach, które je przyjmują.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż reklama w żadnym stopniu nie zniechęca do stosowania leków w razie zaistnienia takiej konieczności, promuje jedynie namysł przed dokonaniem zakupu przez potencjalnych konsumentów. Skarżony wskazał, iż w żadnym fragmencie kwestionowanej reklamy nie wskazuje na to, aby reklamowany produkt był „lepszy” niż produkty uznawane za leki. Z treści reklamy, zdaniem Skarżonego, wynika jedynie słuszne i zgodne z prawem rozróżnienie – nie wartościowanie – leków od suplementów diety.

Zdanie odrębne

Brak