Uchwała Nr ZO/066/20u w sprawie Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/107/20

Uchwała Nr ZO/066/20u

z dnia 9 września 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/107/20

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

  • Zofia Sanejko – przewodnicząca,
  • Joanna Łodygowska – członek,
  • Magdalena Rigamonti – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/107/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/107/20.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktów marki Always.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamowany produkt: Podpaski Always

Treść reklamy: Pani w reklamie mówi, że nie słuchaj osób które mówią ci jak siedzieć i masz siedzieć jak chcesz.

Skarga: Reklama zachęca do nie dbania o swój kręgosłup (zachęca do siedzenia w pozycjach niebezpiecznych dla kręgosłupa)”- pisownia oryginalna

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2 ust. 1.      

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „Szanowni Państwo, Działając w imieniu Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o.  przekazuję  stanowisko w odniesieniu do przekazanej nam skargi  nr KER/107/20.

Procter & Gamble jest podmiotem od wielu lat działającym na rynku polskim dla którego bardzo duże znaczenie mają etyczne standardy reklamowania.  Jednym z naczelnych celów firmy jest poprawa jakości życia konsumentów poprzez dostarczanie im najwyższej jakości produktów odpowiadających ich potrzebom. Takim produktem są między innymi ukazane w przedmiotowej reklamie podpaski Always. Misją marki Always jest zapewnianie komfortowej ochrony kobietom tak aby nie odczuwały żadnych ograniczeń w związku z menstruacją. Właśnie to miała za zadanie przekazać przedmiotowa reklama: poprzez ukazanie różnych pozycji w których można usiąść  – w tym także całkowicie nietypowych czy zabawnych zobrazowano  to,  że podpaski marki Always mogą zapewnić ochronę w bardzo różnych sytuacjach i to że nawet podczas menstruacji nie trzeba obawiać się ograniczeń z tym związanych. Bynajmniej celem Procter & Gamble nie było zachęcanie odbiorców Reklamy do niedbania o swój kręgosłup.

W związku z powyższym  w ocenie Procter & Gamble nie doszło do  naruszenia norm zawartych w art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, dlatego wnoszę o oddalenie skargi.” – pisownia oryginalna.

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zachęca do zaniedbywania kręgosłupa tylko informuje, iż reklamowany produkt zapewnia komfortową ochronę kobietom, by nie odczuwały ograniczeń w związku z menstruacją. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.