Uchwała Nr ZO/068/22u z dnia 6 września 2022 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie Uchwały z dnia 16 marca 2022 r. Nr ZO/039/22u w sprawie KER/036/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Maciej Korobacz – Przewodniczący;

  • Teresa Wierzbowska – członkini;

  • Małgorzata Domaszewicz – członkini;

na posiedzeniu w dniu 6 września 2022 r., po rozpatrzeniu odwołania od Uchwały z dnia 16 marca 2022 r. Nr ZO/039/22u w sprawie KER/036/22, złożonej na podstawie pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżony”) w sprawie dotyczącej reklamy suplementu diety Lactocontrol.

postanawia

oddalić odwołanie.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowego odwołania nie doszło do wskazania nowych okoliczności lub faktów nieznanych Zespołowi Orzekającemu w terminie pierwszego posiedzenia w sprawie, co uniemożliwiło Zespołowi Odwoławczemu merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Ze względu na brak podniesienia nowych okoliczności lub faktów w sprawie sprawa nie została rozpatrzona merytorycznie przez Zespół Odwoławczy.

Zdania odrębne

Brak