Uchwała Nr ZO 07/14 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 139/13 dotyczącej reklamy firmy CLICKQUICKNOW Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 07/14
z dnia 6 lutego 2014 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 139/13
dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/122/13

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2014 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 18 grudnia 2013 roku nr ZO 139/13 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/122/13, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 139/13 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/122/13.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Biorąc również pod uwagę informacje o toczącym się postępowaniu sądowym w sprawie przekazu reklamowego w formie mailingu, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione przez Skarżącego informacje, nie są nowymi faktami ani dowodami, gdyż były one znane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził również, że polemika Skarżącego z uchwałą Zespołu Orzekającego, nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.