Uchwała Nr ZO/070/22u z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/101/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Elżbieta Kondzioła – Przewodnicząca;

  • Zofia Sanejko – członkini;

  • Donata Wolińska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/101/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko BP Polska w Krakowie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy kawy mrożonej

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności Skarżony nie dopuścił się prezentowania treści dyskryminujących, które mogłyby negatywnie wpływać na rozwój psychofizyczny niepełnoletnich.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama informuje o produkcie reklamowanym w sposób naruszający zakaz dyskryminacji oraz negatywnie wpływając na jej odbiór przez osoby nieletnie.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż w jego przekazie reklamowym nie doszło do naruszenia obowiązujących standardów etycznych, w szczególności nie uznał zarzutów naruszania zakazu dyskryminacji oraz demoralizacji młodzieży.

Zdania odrębne

Brak