Uchwała Nr ZO/072/22o z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach łączonych o sygn.: KER/096/22 oraz KER/100/22

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


  • Elżbieta Kondzioła – Przewodnicząca;

  • Zofia Sanejko – członkini;

  • Donata Wolińska – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/096/22 i KER/100/22. Przedmiotem skarg była reklama leku przeciwbólowego. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie w przekazie reklamowym doszło do wykorzystania zakazanych praktyk polegających na wprowadzeniu w błąd co do właściwości produktu oraz wykorzystania niewiedzy konsumenckiej, a także naruszeniu ogólnych zasad etyki reklamy.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż skargi nie zasługują na uznanie. Zespół podzielił argumentację Skarżonego, że kwestia konsekwencji, do których odnieśli się Skarżący w swojej skardze zakłada z góry, iż zawsze mogą zaistnieć inne, poważniejsze przyczyny bólu. Stąd też, w ulotce jest o tym informacja i dlatego do tego odnoszą się firmy produkujące takie leki. Reklamodawca dodatkowo w sposób dopuszczalny zakłada racjonalność konsumenta.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne

brak