Uchwała Nr ZO/073/21u z dnia 30 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/087/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Beata Dziwulska – przewodniczący;
  • Teresa Wierzbowska – członkini;
  • Sławomir Skowerski – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/087/21 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej myjni samochodowej EKOWASH tj. EKOWASH Mariusz Drążewski, z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/087/21.

Przedmiotem skargi była zewnętrzna reklama Skarżonego w postaci banneru reklamowego o treści „EKOWASH Myjnia”.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia standardów reklamowych z zakresu przekazywanych przez reklamodawcę informacji o charakterze ekologicznym.

 

Treść reklamy:

 

Myjnia Eko Wash pokazująca listek eko.

 

[pisownia oryginalna]

 

Treść skargi:

 

Firma wykorzystuje nazwę EKO łącznie z listkiem, który bardzo przypomina listek produkcji ekologicznej EU EKO. Być może myjnia ma wiele rozwiązań przyjaznych środowisku – nie ma tego na ich stronach. Ale wykorzystywanie logotypu przypominającego logotyp unijny jest nadużyciem.

 

[pisownia oryginalna]

 

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 35, 36 i 38 Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

 

Art. 35

 

Reklamy nie mogą zawierać przekazu, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności poprzez błędne informowanie o cechach produktów lub co do działań podejmowanych przez reklamodawcę na rzecz ochrony środowiska. Reklamy przedsiębiorców odnoszące się do konkretnych produktów lub działań nie mogą bezpodstawnie rozszerzać skutku reklamowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego na całą działalność reklamodawcy.

 

Art. 36

Informacja ekologiczna zawarta w reklamie musi być związana z właściwościami reklamowanego produktu i odnosić się do takich jego właściwości, które są aktualne bądź przez cały czas jego użytkowania, bądź okresowo, ale w tym wypadku reklama musi o tym informować odbiorcę.

 

Art. 38

 

  1. W przypadku, gdy w reklamie wskazuje się na zmniejszenie ilości (liczbę) szkodliwych składników lub innych elementów mających wpływ na stan środowiska naturalnego, przekaz ten nie może wprowadzać w błąd. Informacja ze wskazaniem, na czym polega w tym zakresie pozytywny efekt produktu, musi być prawdziwa. Musi ona być dostępna w punkcie sprzedaży lub dołączona do produktu oraz przedstawiona beneficjentowi.
  2. Informacje w reklamie nie mogą odwoływać się do braku składników, cech oraz braku wpływu na środowisko, które nie dotyczą danej kategorii produktów.
  3. Informacja w reklamie typu „nie zawiera…” może być używana tylko wówczas, gdy zawartość określonej substancji nie przekracza ilości śladowych.
  4. Oznaczenia i symbole dotyczące środowiska naturalnego mogą być używane tylko wtedy, gdy w reklamie wskazane jest źródło ich pochodzenia (przyznania albo nadania) i nie występuje ryzyko pomyłki co do ich znaczenia. Takie oznaczenia i symbole nie mogą fałszywie sugerować, że ich obecność jest związana z decyzją organu administracji rządowej, organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych instytucji, których działalność jest związana z ochroną środowiska naturalnego.

 

 

Skarżony był obecny podczas posiedzenia oraz wniósł o oddalenie skargi w całości.

 

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama nie naruszyła norm zawartych w treści art. 35, 36 i 38 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

W świetle zebranych informacji, Zespół Orzekający uznał, iż w skarżonej reklamie nie doszło do naruszenia norm z zakresu przekazywanych przez Skarżonego informacji o charakterze ekologicznym.

 

Zespół Orzekający uznał nazwę „EKOWASH MYJNIA” za nazwę własną, a więc nie podlegającą ocenie z punktu widzenia przekazu reklamowego.  Jednocześnie Zespół Orzekający nie uznaje się za właściwy podmiot do oceny możliwego naruszenia praw autorskich odnośnie obrazu przedstawiającego zielony listek na skarżonym banerze.   

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.