Uchwała Nr ZO/075/22o z dnia 7 grudnia 2022 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/137/22 B2B

OPINIA KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie: 


  • Olaf Krynicki – przewodniczący

  • Agnieszka Przewoźnik – członek

  • Zofia Sanejko – członek

DO 

Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Wnioskodawcą”;

RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, zwanej dalej „Reklamodawcą”.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności
z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/137/22 B2B (zwana dalej „Wnioskiem”). Przedmiotem Wniosku była reklama detergentu „Cilit Bang zero tłuszczu bez szorowania” (zwanego dalej „Produktem”), emitowana na kanale YouTube. 

Wnioskodawca w prawidłowo złożonym Wniosku poinformował, iż wskazana reklama zawiera nieprawdziwą informację, wskazującą na właściwość produktu – „Najlepszy pogromca tłuszczu
w Polsce”. W samym komunikacie Reklamodawca nie powołał żadnych badań uzasadniających możliwość użycia takiego hasła, uwzględniających całość polskiego rynku detergentów do usuwania tłuszczu, co jest standardem w tak bezpośrednim haśle, wskazującym na główną właściwość detergentów tego rodzaju, tj. usuwanie tłuszczu. Nadto, Wnioskodawca dysponuje własnymi wewnętrznymi badaniami, które wskazują na brak przewagi Produktu w zakresie usuwania tłuszczu
w porównaniu do odpowiednich produktów marki CIF, której właścicielem jest Wnioskodawca. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, używanie przez Reklamodawcę hasła „Najlepszy pogromca tłuszczu w Polsce” stanowi naruszenie art. 8, art. 10 ust. 1 lit. a, art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wnioskodawca wystosował do Reklamodawcy wezwanie do zaprzestania naruszeń. Reklamodawca nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

Reklamodawca odmówił wzięcia udziału w postępowaniu oraz zaprzeczył wszystkim stawianym we Wniosku twierdzeniom, nie przedstawiając stanowiska merytorycznego w odniesieniu do stawianych przekazowi reklamowemu zarzutów.

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku obecny pełnomocnik Wnioskodawcy poparł dotychczas przedstawione stanowisko.

Zespół Orzekający zważył, co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż reklama zawierająca określenie superlatywne „Najlepszy pogromca tłuszczu w Polsce” bez poparcia dowodami lub badaniami, nie jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej ani zgodnie z dobrymi obyczajami i jako taka może nadużywać zaufanie odbiorców
i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający podkreślił, że użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Przedmiotowa reklama nie zawiera odniesienia do źródła danych na potwierdzenie, iż Produkt jest „najlepszym pogromcą tłuszczu w Polsce”. W związku z tym może wprowadzać odbiorców w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu. Niezależnie od powyższego, warto odnotować, że Wnioskodawca przedstawił wyniki badania laboratoryjnego, z których wynika, że Produkt może nie być w istocie „najlepszym pogromcą tłuszczu w Polsce” w każdych okolicznościach.

Zespół Orzekający zaleca szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń wartościujących.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne

Brak