Uchwała Nr ZO/083/20u w sprawie www.hejalbert.pl z dnia 16 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/185/20

Uchwała Nr ZO/083/20u

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/185/20

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Wojciech Piwocki – przewodniczący,
  • Dorota Kotowska – członek
  • Maciej Korobacz – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/185/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej www.hejalbert.pl (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/185/20.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa www.hejalbert.pl.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Miejsce reklamy: Internet

Reklamowany produkt: Albert Klub dla dzieci

Skarga: Składam  skargę na hasło klubu: Zostań członkiem najmądrzejszego klubu dla dzieci. Uważam, że superlativus „najmądrzejszy”, użyty jest bezpodstawnie, bez żadnych dowodów i wprowadza w błąd. Sugeruje, że jest to klub najwyższy w jakimś rankingu, którego nie ma. Nie ma na to twierdzenie dowodów, nie ma kryteriów, nie ma rankingu.  ”- pisownia oryginalna

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Ponadto wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy: Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodna z art. 10 ust. 1 a i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy:

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

(…)

  1. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

 

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „Wydaje mi się, że stworzyliśmy pewne mylące zamieszanie wokół tego ogłoszenia. Oczywiście nie dzielimy dzieci w Polsce na “najmądrzejsze” i “pozostałe”. Sensem naszej komunikacji w tym ogłoszeniu powinno być przyłączenie się do mądrego wyboru klubu dla dzieci – klubu, w którym uczymy dzieci matematyki w zabawny sposób.

Najmocniej przepraszam za tę niedogodność!

Jednocześnie czy mogłabym prosić o link do owej reklamy? Według naszych informacji, została już ona przez nas usunięta.”- pisownia oryginalna

  

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i narusza dobre obyczaje.

Zespół Orzekający uznał, iż reklama zawierająca określenie superlatywne “najmądrzejszy klub dla dzieci” bez poparcia dowodami lub badaniami, nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, ani zgodnie z dobrymi obyczajami, może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zespół podkreślił, że przedstawione w reklamie dane nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. W opinii Zespołu przedmiotowa reklama wprowadza odbiorców w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu a także nie wskazano w niej źródła danych na potwierdzenie, iż jest to “najmądrzejszy klub dla dzieci”.

Zespół zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń superlatywnych.

 W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.