Uchwała Nr ZO/087/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/170/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca;
• Jaromir Sroga – członek;
• Piotr Wasilewski – członek;

na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/170/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko IBSS BIOMED S.A. (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy prasowej przedstawiającej doustny płyn nawadniający

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie

W ocenie Zespołu Orzekającego skarga nie dotyczy przekazu reklamowego, a treści zawartej w tekście dziennikarskim znajdującym się obok. Zakwestionowane przez Skarżącego zdanie nie zostało przedstawione jako element przekazu reklamowego. Zespół Orzekający pragnie zwrócić uwagę, iż nie można dopuścić do oceny odpowiedzialności reklamodawcy za treści pojawiające się w przestrzeni od niego niezależnej.

W świetle powyższego Zespół Orzekający zdecydował o odrzuceniu skargi z przyczyn formalnych, jako że skarga nie podlega rozpatrzeniu zgodnie z Kodeksem Etyki Rady Reklamy.