Uchwała Nr ZO/088/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/135/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca;
• Jaromir Sroga – członek;
• Piotr Wasilewski – członek;

na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/135/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Best Trans Skład Opału z siedzibą w miejscowości Łaziska Górne (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej informującej o sprzedaży opału

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

W ocenie Zespołu Orzekającego skarga nie może zostać uwzględniona ze względu na fakt, iż nazwa „ekopal” pozostaje nazwą własną i jako taka nie podlega ocenie pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Rady Reklamy, podczas gdy w przypadku „ekomiału” mamy do czynienia z nazwą występującą w obrocie prawnym.
Zespół Orzekający pragnie również podkreślić, iż w świetle licznych danych, które wskazują na szkodliwość ekogroszku, w tym w zakresie, w jakim podczas jego spalania dochodzi do przekraczania norm emisyjności w zakresie stężeń pyłów, Zespół Orzekający KER pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w zakresie, w jakim przedrostek „eko” wykorzystywany w sposób uniwersalny i nieomal dowolny, może doprowadzać do wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistej ekologiczności kupowanego opału.

W związku z powyższym Zespół Orzekający Komisji Rady Reklamy przychyla się do apelu o dokonanie ewentualnych zmian w zakresie nazewnictwa opałów.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

W świetle dokonanych ustaleń Zespół Orzekający Komisji Etyki Rady Reklamy stwierdził, iż doszło do zaskarżenia nazw własnych i prawnych, które nie mogą stanowić podstawy do dokonania oceny ze względu na ten fakt.

Zdania odrębne

Brak