Uchwała Nr ZO/089/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/150/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca;
• Jaromir Sroga – członek;
• Piotr Wasilewski – członek;

na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/150/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Polchar Sp. z o. o. (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej informującej o sprzedaży opału pod nazwą „Błękitny węgiel”

postanawia

skargę uwzględnić z zaznaczeniem, iż w reklamie powinny zostać wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Rady Reklamy w najbliższym możliwym terminie.

Uzasadnienie

W ocenie Zespołu Orzekającego skarga zasługuje na uwzględnienie w takim zakresie, w jakim informuje potencjalnego konsumenta o możliwości oddychania „czystym powietrzem” w razie wykorzystania na opał oferowanego produktu.

W świetle standardów wynikających z Kodeksu Etyki Rady Reklamy, informacje o charakterze ekologicznym przekazywane przez reklamodawców nie mogą m.in. w żaden sposób wykorzystywać niewiedzy potencjalnych konsumentów.

W ocenie Zespołu Orzekającego, stwierdzenie pojawiające się w skarżonym przekazie reklamowym może wskazywać na domniemywany fakt, iż kupując, a następnie spalając opał mianowany „błękitnym węglem” przyczyniają się do ochrony środowiska oraz zapewnienia czystego powietrza. Zespół Orzekający uznał tego rodzaju sformułowanie za nadużycie i wskazuje, iż przekaz ten mógł być ukształtowany z wykorzystaniem pojęć stopniujących, co obniżyłoby znacząco rzeczywiste oczekiwania wobec oferowanego produktu, przez co przekaz reklamowy byłby znacząco zbliżony do rzeczywistości.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż docenia wysiłek włożony przez reklamodawcę w oferowanie produktu spełniającego wysoko podniesione rygory odnoszące się chociażby do szkodliwości emitowanych emisji gazowych.

W świetle powyższych ustaleń, Zespół Orzekający widzi możliwość dostosowania przekazu reklamowego w taki sposób, aby ten w pełni spełniał standardy wynikające z Kodeksu Etyki Rady Reklamy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Skarżony wskazał przy okazji przedstawiania swojego stanowiska w sprawie, iż produkuje opał posiadający nazwę paliwa bezdymnego, który podczas spalania do atmosfery wydziela 10 razy mniej pyłu i 20 razy mniej benzo(a)pirenu od tradycyjnego węgla lub ekogroszku.

Ponadto, jak wskazał Skarżony, Błękitny Węgiel został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Główny Instytut Górnictwa, a także posiada certyfikat z akredytowanego laboratorium Polcargo.


Zdania odrębne

Brak