Uchwała Nr ZO 09/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 80/11 dotyczącej reklamy firmy Castorama Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 09/12

z dnia 1 lutego 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 80/11

dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/98/11

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marcin Senderski — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Zofia Sanejko — członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 15 listopada 2011 roku nr ZO 80/11 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/98/11, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 80/11 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/98/11.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść odpowiedzi Skarżonego na skargę nr K/98/11, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.