Uchwała Nr ZO 09/18 w sprawie reklamy zewnętrznej Club XXX – Klub Nocny

Uchwała Nr ZO 09/18
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/178/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/178/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Club XXX – Klubu Nocnego z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/178/17.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna klubu nocnego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Na reklamie jest napis xxx, cienie kobiet w różnych pozycjach, widnieje strona internetowa, jest napis z j. Angielskiego, Night Club. Reklamy nie powinny widzieć dzieci oraz młodzież, jest to nieetyczne, dzieci oraz młodzież powinny poznawać świat z innej strony, jeśli jest to reklama, stwierdzam, że jest zachęcająca, jeśli ktoś naprawdę potrzebuje, to pójdzie, nie powinno to być jednak widoczne dla każdego.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Poinformował również o treści art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama przedstawiona w formie rysunkowej była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie jest dosłowna, nie zawiera niewłaściwych treści i tym samym uwzględnia stopień rozwoju dzieci i młodzieży i nie zagraża ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

 

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 09/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/178/17

Członek Zespołu Orzekającego Pan Andrzej Garapich, który zgłosił votum separatum, stwierdził, iż przedmiotowa reklama outdorowa spełnia kryteria skierowanej do dzieci – jest powszechnie dostępna i widoczna dla osób, które nie są zainteresowane usługami świadczonymi przez firmę reklamowaną na billboardzie. Nie ulega też żadnej wątpliwości, jaki charakter mają usługi świadczone przez firmę reklamowaną na billboardzie, nie ma tu przenośni lub pozostawiania czegokolwiek domyślności odbiorcy. Nie ma także żadnych wątpliwości, że tego typu reklamy nie powinny być adresowane do dzieci, a kierując do nich komunikat, należy wziąć pod uwagę ich wrażliwość. Omawiana reklama absolutnie nie liczy się z dziećmi, jako odbiorcami treści. Reklamodawca nie zadał sobie trudu, by uchronić dzieci przed niewłaściwym komunikatem, ewidentnie nie skierowanym do nich. Dlatego reklama Night Clubu łamie Kodeks Etyki Reklamy w zakresie ochrony dzieci przed niewłaściwymi treściami.