Uchwała Nr ZO/090/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/167/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca;
• Jaromir Sroga – członek;
• Piotr Wasilewski – członek;

na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/167/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej informującej o platformie zapewniającej bezpieczne inwestowanie kapitału

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie

W ocenie Zespołu Orzekającego skarga zasługuje na odrzucenie ze względów formalnych w świetle faktu, iż emitentem przekazu nie jest wskazany podmiot, ale podmiot nieustalony, prawdopodobnie podszywający się pod Grupę LOTOS S.A. z wykorzystaniem zastrzeżonego logotypu.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

W świetle dokonanych ustaleń skarżący błędnie wskazał podmiot odpowiedzialny za skarżony przekaz reklamowy, który najprawdopodobniej jest oszustwem.

Zespół Orzekający ustalił w toku postępowania, iż Grupa LOTOS S.A. nie posiada reklamowanego produktu w ofercie.

Zdania odrębne

Brak