Uchwała Nr ZO/092/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/157/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca;
• Jaromir Sroga – członek;
• Piotr Wasilewski – członek;

na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/157/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej przekąsek solonych

postanawia

skargę oddalić

Uzasadnienie

W ocenie Zespołu Orzekającego nie zasługuje na uwzględnienie w świetle niepozostawania w sprzeczności ze standardami ochrony praw zwierząt w reklamie. W toku posiedzenia Zespół Orzekający powziął informacje o dobrostanie wykorzystywanych w reklamie zwierząt, które wskazują na uwzględnienie ich praw i bezpieczeństwa podczas wykorzystywania przy tworzeniu skarżonej reklamy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Skarżony wskazał, iż w toku tworzenia skarżonej reklamy wykorzystywane zwierzę było pod stałą opieką właściciela, który zapewniał jego dobrostan. Kwestionowana przez skarżącego wielkość kołowrotka wykorzystywanego w reklamie również podlegała kontroli – twórców reklamy oraz opiekuna zwierzęcia. Nie stwierdzono w tym zakresie jakichkolwiek naruszeń.

Zdania odrębne

Brak.