Uchwała Nr ZO/094/21u z dnia 15 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. Akt: KER/126/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Zofia Sanejko – przewodnicząca;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Joanna Łodygowska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 15 września 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygn. akt KER/126/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej mleka dla dzieci LITTLE STEPS

postanawia

skargi oddalić.

Uzasadnienie

W ocenie Zespołu Orzekającego w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia żadnych standardów wyszczególnionych w Kodeksie Etyki Rady Reklamy – w szczególności reklamodawca wprowadził potencjalnych konsumentów w błąd, nie wykorzystał ich niewiedzy ani nie naruszył dobrych obyczajów lub zasady prowadzenia reklamy w sposób odpowiedzialny społecznie.

Zespół Orzekający ponadto pragnie podkreślić, iż w przypadku skarżonej reklamy nie doszło także do naruszenia zasad wynikających z Karty Ochrony Dzieci w reklamie – a w szczególności nie doprowadzono do naruszenia wizerunku dziecka i wykorzystania go w sposób niewłaściwy. Przedmiotowa reklama wyraźnie pokazuje dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest reklamowany produkt. W ocenie Zespołu Orzekającego racjonalny konsument nie może uznać, iż jest przeznaczone dla dzieci młodszych niż w rzeczywistości.

Reklamodawca zadbał w szczególności o odpowiednio długo trwające zbliżenia wskazujące na treść opakowania, z którym potencjalny konsument miał możliwość zapoznać się. Zespół Orzekający ponadto uwzględnił uwagę Skarżonego, który wskazał, iż nomenklatura wykorzystywana w oznaczeniach mleka zastępczego dla dzieci różni się od ogólnie przyjętego rozumienia chociażby cyfr 1-3. Liczba 2 wskazuje tu odpowiedni przedział wiekowy dziecka i jest czytelna dla zainteresowanych konsumentów.

W świetle powyższych ustaleń Zespół Orzekający orzekł jak w petitum uchwały.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne


Skarżący wskazał na możliwość mylnego odbioru przeznaczenia reklamowanego produktu poprzez jego opakowanie i oznakowanie, a także wykorzystanie w reklamie dziecka, które nie osiągnęło wskazanego przez reklamodawcę wieku.

W ocenie Skarżonego zaskarżona reklama w sposób jednoznaczny i czytelny wskazuje na produkty, których reklama dotyczy, a w kadrach reklamy pokazane są wyłącznie mleka modyfikowane przeznaczone dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Zdjęcia produktów, zdaniem Skarżonego, są wyraźne i zajmują cały kadr, tak aby odbiorca reklamy z łatwością mógł odczytać, że produkt oznaczony „2” przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia, produkt oznaczony „3” dla dzieci powyżej 1 roku, a oznaczony „4” dla dzieci powyżej 2 lat.

Skarżący zaznaczył, odnosząc się do zarzutu, że w zaskarżonej reklamie wykorzystane zostało ujęcie dziecka w wieku poniżej 6 miesiąca życia, że ujęcie to przedstawia dziecko powyżej 6 miesiąca życia, dla którego reklamowany produkt tj. mleko modyfikowane Little Steps 2 jest przeznaczone. Skarżony zwrócił uwagę, że dziecko to usadowione jest w pozycji półsiedzącej i trzyma butelkę obiema dłońmi z wyprostowanym kciukiem, co jest charakterystycznym zachowaniem dziecka w wieku powyżej szóstego miesiąca.

Skarżony ponadto wskazał, że w jego opinii reklama przygotowana została w poszanowaniu również postanowień art. 6 Karty Ochrony Dzieci w Reklamie, a reklamowane produkty są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat i tylko dzieci w takim wieku, dopasowanym do przeznaczenia produktów (tj. konsumenci reklamowanych produktów) zostały pokazane w reklamie. Skarżony podkreślił, że dzieci przedstawione są w przyjaznym dla nich środowisku społecznym i rodzinnym i w ścisłym związku z przedmiotem zaskarżonej reklamy, natomiast dziecko, które jest karmione z butelki pokazane jest w naturalnej sytuacji, ściśle związanej z przeznaczeniem produktu tj. w trakcie konsumpcji i pod kontrolą mamy.

Zdania odrębne

BRAK