Uchwała Nr ZO/095/21u z dnia 6 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/125/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Zofia Sanejko – członkini;
• Agnieszka Przewoźnik – członkini;

na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/125/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Feniks Sp. z o. o z siedzibą w Chocianowie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej podpałki

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż kontrowersje przedstawione przez Skarżącego dotyczyły samego produktu, nie przekazu reklamowego.

W świetle regulacji zawartych w Kodeksie Etyki Reklamy oraz Regulaminie Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający KER uznał, iż należy skargę odrzucić.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż w sprawie kwestionowany jest sam produkt (według Skarżącego produkt wykonany z drewna oraz stearyny nie jest ekologiczny), nie przekaz reklamowy.

 

Zdania odrębne
Brak.