Uchwała Nr ZO/096/21u z dnia 6 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/154/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Zofia Sanejko – członkini;
• Agnieszka Przewoźnik – członkini;

na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/154/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej internetowej reklamy filmu

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż kontrowersje przedstawione przez Skarżącego dotyczyły samego produktu, nie przekazu reklamowego.

W świetle regulacji zawartych w Kodeksie Etyki Reklamy oraz Regulaminie Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający KER uznał, iż należy skargę odrzucić.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż w sprawie kwestionowany jest sam produkt (Skarżący wskazał na reklamę filmu, która ukazała się w serwisie internetowym CDA), nie przekaz reklamowy spółki.

Zdania odrębne
Brak.