Uchwała Nr ZO 10/12 w sprawie reklamy firmy Nokia Poland Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 10/12 z dnia 1 lutego 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/125/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marcin Senderski — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Zofia Sanejko — członek,

na posiedzeniu w dniu 1 stycznia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/125/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko NOKIA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/125/11/01.
Przedmiotem skargi była reklama billboardowa telefonu NOKIA.
Przedmiotowa reklama zawierała sformułowania: „Ściągasz na kolokwium?
Ściągaj szybciej i za darmo dzięki WiFi. Źródło wiedzy miej zawsze przy sobie.”

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Przekaz – “ten telefon pozwoli Ci łatwiej i szybciej ściągać na kolokwiach” jest demoralizujący. Pokazuje produkt, jako narzędzie umożliwiające i ułatwiające nieetyczne i zabronione zachowania.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę Skarżony poinformował, że Nokia Poland jako firma odpowiedzialna społecznie i dbająca o zachowywanie najwyższych standardów rynkowych zawsze z uwagą i należytą atencją wysłuchuje głosów konsumentów.

Jednocześnie Nokia Poland Sp. z o.o. przedstawiła stanowisko, iż w przekonaniu firmy Nokia skarga jest bezzasadna. Argumentem podniesionym w treści Skargi jest ten, że skarżona reklama jest demoralizująca oraz sprzeczna z dobrymi obyczajami. Odnosząc się do powyższej argumentacji Skarżony podniósł, że:
1. Reklama jest utrzymana w konwencji żartu słownego, a wyraz „ściągać” został użyte w znaczeniu „pobierać z internetu”. Znaczenie to zostało podkreślone w tekście pod nagłówkiem: Ściągaj szybciej i za darmo dzięki WiFi. Źródło wiedzy miej zawsze przy sobie.
2. Zdaniem firmy Nokia reklama nie jest w stanie zachęcić przeciętnego odbiorcy do nieetycznego zachowania jakim jest oszukiwanie podczas egzaminów. Powszechnie wiadomo jest, że na kolokwiach, sprawdzianach, etc. istnieje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, więc domniemanie, że telefon może być pomocny w takich warunkach w przekonaniu firmy Nokia jest bezzasadne. Celem przekazu reklamowego w tym przypadku było unaocznienie konsumentowi, że istnieje możliwość korzystania i mobilnego Internetu w bardzo wielu miejscach i warunkach.

Skarżony wskazał, że w jego przekonaniu zakwestionowana reklama nie przekracza przyjętych społecznie norm, ani nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Skarżony wyraził nadzieję, że złożone przez niego wyjaśnienia są satysfakcjonujące.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.
Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zespół Orzekający uznał, iż użyte w przekazie reklamowym słowo “ściągam” w wyrażeniu “ściągasz na kolokwium” (jak i w kontekście treści całego plakatu reklamowego) odnosi się ponad wszelką wątpliwość do czynności zabronionej, a nie do rzekomego pobierania czegoś z sieci. Szczególnie wskazuje na to zdanie „Źródło wiedzy miej zawsze przy sobie” — w ocenie Zespołu Orzekającego tym źródłem wiedzy na egzaminach powinien być wyłącznie umysł zdającego, a nie jak wskazuje reklama dostęp do internetu za pomocą reklamowanego przedmiotu.
Zespół Orzekający podkreślił, że ściąganie jest przypadkiem oszustwa dokonywanym podczas egzaminów lub testów (klasówki, kolokwium) przez osobę egzaminowaną, polegającym na zastosowaniu w ich trakcie niedozwolonej pomocy. W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie mieści w ramach przyjętych norm etycznych, ponieważ propaguje negatywne wzorce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.