Uchwała Nr ZO 10/16 w sprawie reklamy firmy Irus Ursus Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 10/16
z dnia 10 lutego 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/169/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Małgorzata Rokita – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/169/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Irus Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/169/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa akcji promocyjnej w Factory Ursus.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
opis reklamy: Witam Serdecznie. Przysłano mi dziś na email informację handlową o akcji “Zakupy po męsku” z firmy Factory Ursus. W temacie e-maila jest informacja, że rabaty sięgają “do 80%”. Tymczasem, zagłębiłem się w szczegóły oferty i zauważyłem, że najwyższy oferowany przez firmę rabat wynosi 60% i to na wybrany asortyment, w jednym sklepie!!! Wiadomość traktuję zatem jako czyn nieuczciwej konkurencji i powiadamiam też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Treść skargi: Reklama jest nieuczciwa i zawiera kłamliwe informacje“.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
Działając w imieniu Irus Ursus sp, z o.o. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma z dnia 5 stycznia 2016 roku informuję, iż Spółka nigdy nie podejmowała współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy. Otrzymane od Państwa pismo jest zatem bezprzedmiotowe i nie ma żadnych podstaw do dalszego procedowania sprawy,
W związku z powyższym informujemy, iż nie będziemy partycypować w procedurze toczącej sie w Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy.“- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający z uwagi na brak dowodów nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.