Uchwała Nr ZO 100/16 w sprawie reklamy firmy Nestle Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 100/16
z dnia 20 grudnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/99/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/99/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/99/16.
Przedmiotem skargi była reklama Internetowa produktu mleko modyfikowane NAN OPTIPRO PLUS 2 zawierająca oświadczenie zdrowotne.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: www.zdrowystartwprzyszlosc.pl
produkt: NAN OPTIPRO Plus 2
opis reklamy: Użycie niedozwolonego oświadczenia zdrowotnego “Błonnik GOS/FOS błonnik FOS/GOS wspomagający prawidłowe utrzymanie równowagi jelitowej.” na stronie internetowej producenta przy produkcie NAN OPTIPRO Plus 2 mleko następne.
Treść skargi: Powyższe oświadczenie zdrowotne zostało wycofane 24.06.2016 bez żadnego okresu przejściowego. W związku z powyższym nie powinno być komunikowane po tej dacie.
załącznik: 57bc34952f1aa-Strona internetowa_Nestle.pdf”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na skargę konsumencką, która wpłynęła do naszej firmy za pośrednictwem Państwa Organizacji, wnosimy o oddalenie skargi i składamy następujące wyjaśnienia:
Nestle Polska SA przyznaje, iż w dacie wskazanej w skardze, na stronie www.zdrowystartwprzyszlosc.pl opublikowany był opis produktu mleko modyfikowane NAN OPTIPRO PLUS 2 zawierający zaskarżony komunikat.
Nestle Polska SA stosując to oświadczenie, korzystała z okresu przejściowego, jakie dawało Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych dotyczących żywności, zgodnie z którym oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci używane przez przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogły być w dalszym ciągu stosowane, pod warunkiem złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o zezwolenie na ich stosowanie. Z uwagi na to, iż oświadczenie to zostało zgłoszone przez organizację IDACE (organizację zrzeszającą producentów żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego), przedsiębiorcy mogli zgodnie z prawem korzystać z zaskarżonego oświadczenia w trakcie procedury rejestracyjnej i zobowiązani byli do zaprzestania korzystania z niego dopiero w przypadku uzyskania negatywnej opinii Komisji Europejskiej. W dniu 24 czerwca 2016r. organizacja SNE (nowa nazwa IDACE) wycofała wspomniany wniosek i w związku z tym Nestle Polska SA podjęła działania mające na celu zmianę treści swoich materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO PLUS 2, w których użyty był zaskarżony komunikat. Niestety przez niedopatrzenie pominięta została publikacja, której dotyczy skarga. Niezwłocznie po dostrzeżeniu tego błędu, Nestle Polska SA poprawiła komunikację reklamową dotyczącą produktu mleko modyfikowane NAN OPTIPRO PLUS 2 na stronie www.zdrowystartwprzyszlosc.pl, na dowód czego załącza aktualny wydruk z tej strony (wydruk ze strony https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/nan-optipro-plus-2).

Nestle Polska SA podkreśla i zapewnia jednocześnie, że użycie w przedmiotowym opisie zaskarżonego komunikatu nie było celowym działaniem Spółki mającym na celu wprowadzenie w błąd konsumentów.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wprowadzała odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu przedstawiając jego cechy w sposób nieodpowiedni.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który w trosce o zachowanie wysokich standardów w reklamie, w tym jakości treści prezentowanych w materiałach reklamowych, niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu poprawił komunikację reklamową dotyczącą produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.