Uchwała Nr ZO 101/14 w sprawie reklamy firmy Sławomir Mikucki Car-Service

Uchwała Nr ZO 101/14
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/91/14/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/91/14/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Sławomir Mikucki Car-Service z siedzibą w Gliwicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły 2 skargi o tej samej treści – sygn. K/91/14/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna usług serwisu samochodowego CAR SERVICE.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„miejsce emisji: Gliwice, ul. Częstochowska
produkt: Reklama serwisu samochodowego CAR SERVICE
opis reklamy: Na reklamie znajdują się informacje dotyczące serwisu samochodowego (strona firmy, dane kontaktowe, zakres wykonywanych usług) oraz zdjęcie wyzywająco i skąpo ubranej młodej kobiety. Obok fotografii umieszczony jest napis ”my się Tobą zajmiemy”.
Treść skargi: Widniejący obok postaci kobiety tekst: ”my się Tobą zajmiemy”, błędnie sugeruje jakoby klient miał zostać obsłużony właśnie przez tak ubraną jak na zdjęciu kobietę i to nie koniecznie w związku z naprawą auta. Gdyby ktoś zwrócił uwagę na samo zdjęcie dziewczyny i wymieniony napis, to z pewnością pomyślałby, iż jest to reklama domu publicznego. Postać roznegliżowanej kobiety (i na dodatek z takim tekstem) nie ma absolutnie żadnego związku z reklamowanymi usługami i jej wykorzystanie nie jest niczym uzasadnione. Przecież reklamowany jest serwis samochodowy, więc foto tak wyglądającej dziewczyny powinno zniknąć a napis powinien brzmieć ”my się Twoim autem zajmiemy”.
Reklama ”CAR SERVICE” jest jaskrawym przykładem seksualizacji i przedmiotowego wykorzystania wizerunku kobiety, narusza ona art.4 Kodeksu Etyki Reklamy (zakaz dyskryminacji ze względu na płeć). Jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz nie jest prowadzona w poczuciu społecznej odpowiedzialności – art.2 Kodeksu. Należy ją zarazem uznać, zgodnie z art.32 Kodeksu, za reklamę skierowaną do dzieci, gdyż są one jej odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania.
Zwracam uwagę, że w podobnych sprawach Rada Reklamy uznawała już, iż przedmiotowe traktowanie kobiety w reklamie poprzez nieuzasadnione eksponowanie jej nagości narusza Kodeks Etyki Reklamy (patrz uchwała 16/09).
załącznik: 537e344448353-Zdjęcie skarżonej reklamy.jpg”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułem 25 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy muszą uwzględniać stopień rozwoju dzieci lub młodzieży oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżących.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama poprzez wykorzystanie wizerunku skąpo ubranej kobiety i hasła „my się tobą zajmiemy” promuje przedmiotowe traktowanie kobiet.

Zespół Orzekający uznał także, że przedmiotowa reklama narusza art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy ze względu na źle dobrane medium do treści przekazu reklamowego. W szczególności uznał, że reklama może zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Wprawdzie reklama nie jest bezpośrednio skierowana do dzieci, ale ze względu na jej miejsce i sposób prezentowania, dzieci – chcąc nie chcąc – są jednak jej odbiorcami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.