Uchwała Nr ZO/101/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/141/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Wojciech Piwocki – członek;
• Maciej Lissowski – członek;

na posiedzeniu w dniu 13 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/141/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko INNOGY Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż ogólnie prowadzone przez Skarżonego działania o charakterze ekologicznym pozostają w zgodzie z prezentowanym przekazem reklamowym, a przekaz reklamowy z ww. działaniami.

Skarżony w ocenie Zespołu Orzekającego w sposób rzetelny i właściwie udokumentowany przedstawia na swojej stronie internetowej podejmowane działania. Przekaz reklamowy nie ma na celu, w ocenie Zespołu Orzekającego, przerzucenia odpowiedzialności za zanieczyszczenia środowiska na potencjalnego konsumenta, a jedynie zachęcenie do zastanowienia się nad codziennymi czynnościami, które może dostosować w taki sposób, aby działać bardziej ekologicznie.

W ocenie Zespołu Orzekającego tego rodzaju przekaz łączy się chęcią prowadzenia działań edukacyjnych przez Skarżonego.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż w sprawie kwestionowany jest rodzaj działalności Skarżonego cyt. produkowanie brudnej energii, nie sam przekaz reklamowy. Zespół Orzekający dokonał analizy treści dostępnych na stronie internetowej Skarżonego.

Skarżony przedstawił swoje stanowisko, w którym podkreślił, iż nie ma na celu wskazanie na całkowity brak emisji szkodliwych substancji przez reklamowany podmiot, a jedynie wskazać sposób polepszenia poszczególnych działań oraz wpływu na świadomość proekologiczną konsumentów.

Zdania odrębne

Olaf Krynicki
W zdaniu odrębnym chciałbym zaznaczyć, że o ile każde działanie służące tworzeniu postaw proekologicznych jest godne pochwały, o tyle, w mojej ocenie powinno być też adekwatne, a w kwestionowanej komunikacji tej adekwatności zabrakło. Nie widać jasnego związku między działalnością spółki a np. ankietą związaną z tworzeniem postawą eko poprzez pytanie czy zbieramy deszczówkę, czy kosimy trawę. To samo dotyczy ogrodu na dachach Centrum Nauki Kopernik. 
Każda firma, a zwłaszcza te, które związane są z rynkiem energii powinny przywiązywać szczególną wagę do swojej komunikacji odnoszącej się do ekologii. To jest odpowiedzialność branży. 
Na koniec – doceniam wysiłki spółki, ale spółka musi mierzyć się z coraz surowszą oceną działań eko nie tylko ze względu na profil działalności, ale też coraz większą wrażliwość klientów.