Uchwała Nr ZO/101/23u z dnia 15 listopada 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/095/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

 

  • Joanna Łodygowska – członkini
  • Piotr Wasilewski – przewodniczący
  • Maciej Lissowski – członek

 

na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/095/23 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie dotyczącej reklamy środowiskowej na opakowaniu produktu dla psów Purina Friskies Balans,

postanawia

 

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę wprowadzającą odbiorcę w błąd w zakresie neutralności klimatycznej produktu Purina.

 

Zgodnie ze skargą:

 

Zielona deklaracja 2025

Purina Frieskies na opakowaniu pisze, że ma deklarację 2025. Na opakowaniu nie ma żadnych informacji, na czym to polega, nie ma odnośników, nie ma przeniesień na strony www. Jest manipulacyjnie użyty zielony kolor (też w samej ikonie 2025), aby sprawić wrażenie ekologiczności. Nestle i Purina stoją daleko od eko. Ale tu rozważamy BRAK RZETELNEJ INFORMACJI, WPROWADZANIE W BŁĄD, BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI i zwykłe marketingowe chamstwo.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym art. 8, art. 10 ust. 1 lit. a, art. 10 ust. 2, art. 33, art. 36 ust. 1 i 2, art. 38 – 40 Kodeksu Etyki Reklamy:

 

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 10 ust. 1 lit. a

Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

 

Art. 10 ust.2

Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z

publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w

sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie.

Prezentacja danych statystycznych, musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania,

statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

 

Art. 33

Reklamy środowiskowe nie mogą naruszać społecznego zaufania do działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przekaz reklamy środowiskowej nie może być niezgodny ze stanem faktycznym, niemierzalny lub niemożliwy do zweryfikowania.

Art. 36

  1. Reklama środowiskowa powinna odnosić się do konkretnego produktu albo działania reklamodawcy, a w swym przekazie nie może w sposób bezpodstawny lub nieweryfikowalny rozszerzać skutku reklamowego na całą działalność reklamodawcy.
  2. Reklama środowiskowa produktu powinna odróżniać się od reklamy środowiskowej dotyczącej działania reklamodawcy, jego praktyk i polityk zrównoważonego rozwoju.

Art. 38

Korzyści środowiskowe dotyczące danego produktu wskazane lub zobrazowane w reklamie muszą być związane z jego właściwościami. W przypadku, w którym korzyści środowiskowe dotyczą właściwości występujących okresowo w danym etapie bądź etapach cyklu życia produktu,  reklama musi informować o tym odbiorcę.

 

Art. 39

Ogólna prezentacja przedmiotu reklamy środowiskowej, poszczególne jej elementy oraz informacje dotyczące jej przedmiotu nie mogą wprowadzać w błąd co do istnienia korzyści środowiskowych dotyczących tego przedmiotu.

Art. 40

Reklamy środowiskowe, w tym w szczególności użyte w nich sformułowania odnoszące się do wpływu na środowisko, powinny być uzasadnione w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Uzasadnienie powinno opierać się na weryfikowalnych dowodach, uwzględniających stan wiedzy, w tym w szczególności wiedzy naukowej lub specjalistycznej, w przedmiocie istotnym dla reklamy w dacie jej emisji.

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 8 listopada 2023 r. i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

 

Skarżona wskazała, że załączony przez Skarżącego element opakowania jest wyłącznie fragmentem, w sytuacji gdy wyłącznie całe opakowanie jest adekwatne dla rozstrzygnięcia zarzutów konsumenta. Nie jest prawdą, że na opakowaniu produktu nie ma informacji o tym na czym polega zobowiązanie. Na odwrocie produktu, w widocznym miejscu, wyjaśnione zostało każde zobowiązanie, będące częścią pakietu 5 obietnic, w tym także deklaracja na rok 2025. Zgodnie z podaną informacją zobowiązanie polega na tym, że do roku 2025 wszystkie opakowania Netsle, w tym Friskies będą nadawały się do recyclingu bądź ponownego użycia.

 

Informacja znajduje się w języku polskim i zawiera odwołanie do strony www.purina.eu/packing, na której konsument może dowiedzieć się, jakie opakowania Purina nadają się do recyclingu oraz w jaki sposób segregować zużyte opakowania. Dodatkowo, na stronie www.purina.pl/marki/friskies/pies/5-obietnic znajduje się wyjaśnienie dotyczące zobowiązania na rok 2025.

 

Odnosząc się do zarzutu użycia zielonej kolorystyki Skarżona podnosi, iż kolor żółty i zielony są oficjalnymi kolorami produktów linii Friskies, używanej niezmiennie od wielu lat. Kolor żółty dominuje w komunikacji toczącej produktów dla kotów, natomiast zielony w przekazach dotyczących produktów dla psów.

 

Skarżona wniosła o oddalenie skargi z uwagi na jej bezzasadność.

 

Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2023 roku, obecny przedstawiciel Skarżonej poparł dotychczas przedstawione stanowisko.

 

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

 

W ocenie Zespołu Orzekającego skarżony przekaz nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Skarżona zawarła szczegółowe informacje nt. podjętego zobowiązania na odwrocie opakowaniu produktu. . Materiał załączony przez Skarżącego zawiera wyłącznie elementy z przedniej części opakowania, które bez dalszego rozwinięcia mogłyby być uznane za wprowadzające w błąd. Jednak informacje zawarte na rewersie produktu wskazują na szczegóły zobowiązania, a także zwierają odniesienie do dedykowanej strony internetowej.

 

Zespół Orzekający nie podziela także opinii Skarżącego w kwestii użytej przez Skarżoną kolorystyki. Kolory zielony i żółty, jak wskazuje Skarżona, są oficjalnymi kolorami produktów linii Friskies od wielu lat. Rzeczona kolorystyka ta nie stanowi zatem kreacji powstałej na potrzeby prowadzonej kampanii środowiskowej.

 

Nadto, brak na opakowaniu produktu informacji typu „eko” lub podobnych, które mogłyby sugerować ekologiczność produktu lub całej działalności Skarżonej.

 

Nie jest bez znaczenia, że – zgodnie z wyjaśnieniami Skarżonej – zadeklarowane przez nią zobowiązanie jest jednym ze zobowiązań grupy podmiotów, zatwierdzonym przez niezależną organizację.

 

Mając to na uwadze, rzeczona reklama nie pozostaje w sprzeczności z art. 8, art. 10 ust. 1 lit. a, art. 10 ust. 2, art. 33, art. 36 ust. 1 i 2, art. 38 – 40 Kodeksu Etyki Reklamy. Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 pkt b Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

 

 

 

Zdania odrębne

 

Brak.

 

 

Zgodnie z art. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.