Uchwała Nr ZO/102/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/153/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Wojciech Piwocki – członek;
• Maciej Lissowski – członek;

na posiedzeniu w dniu 13 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/153/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej radiowej

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż wyrażenie „pchnąć się samemu” zostało wykorzystane w formie metafory, a więc niedosłownego skojarzenia słów mających na celu wyrażenie pewnej myśli. Dodatkowo, w ocenie Zespołu Orzekającego, tego rodzaju przekaz należy rozpatrywać w kontekście Igrzysk Olimpijskich, które miały miejsce w czasie jego emisji. Przekaz nawiązywał do lekkoatletycznych zawodów, w których określenie „pchnięcia” dotyczyło działań stricte sportowych.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż w sprawie Skarżący wskazał, iż cyt. reklama przez swój niedokładnie przemyślany dobór słów zachęca do popełnienia samobójstwa lub dokonania samookaleczenia.

W odpowiedzi Skarżony przedstawił w swoim stanowisku klarowne wytłumaczenie doboru słów, wskazując na fakt, iż nawiązywał w ten sposób do aktualnych wydarzeń w świecie sportu, przez co skorzystał z metafory.

Zdania odrębne

Brak