Uchwała Nr ZO 103/13 w sprawie reklamy firmy NUTRICIA Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 103/13
z dnia 10 września 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/63/13/01-03

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Melania Popiel – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 września 2013 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/63/13/01-03 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy internetowej

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/63/13/01-03.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa mleka następnego Bebilon2.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

„https://www.bebilon.pl/nasze-produkty/produkty-bebilon/bebilon-2/ Między innymi na stronie, której adres podaję powyżej, producent mleka modyfikowanego Bebilon narusza komunikat Ministerstwa Zdrowia w zakresie karmienia piersią jako wzorcowego sposobu żywienia niemowląt oraz preparatów zastępujących mleko kobiece (sztucznych mieszanek), który stanowi, iż “żaden preparat zastępujący mleko kobiece nie posiada identycznych właściwości co mleko kobiece, dlatego sformułowania takie jak: naturalny, fizjologiczny, inspirowany mlekiem matki, humanizowany, umatczyniony, bliski lub najbliższy mleku matki, wzorowany na mleku matki mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd konsumenta, sugerując równoważność (lub podobieństwo) preparatu mlekozastępczego z mlekiem kobiecym i karmieniem naturalnym.” Nutricia używa sformułowania dokładnie wymienionego w komunikacie jako mogące wprowadzać konsumenta w błąd. Obraz opakowania z tym sformułowaniem jest obecny także w innych mediach (prasa, telewizja). Proszę o rozpatrzenie tej sprawy.”

„Firma Nutricia reklamuje swój produkt mleko modyfikowane Babilon jako “inspirowane mlekiem matki” co jest niezgodne z zapisem Ministerstwa Zdrowia które podaje, iż “żaden preparat zastępujący mleko kobiece nie posiada identycznych właściwości co mleko kobiece, dlatego sformułowania takie jak: naturalny, fizjologiczny, inspirowany mlekiem matki, humanizowany, umatczyniony, bliski lub najbliższy mleku matki, wzorowany na mleku matki mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd konsumenta, sugerując równoważność (lub podobieństwo) preparatu mlekozastępczego z mlekiem kobiecym i karmieniem naturalnym.” Reklamy te są w telewizji, na opakowaniach mleka modyfikowanego i na stronie internetowej https://www.bebilon.pl/nasze-produkty/produkty-bebilon/bebilon-2/”

„na opakowaniu mleka bebilon produkowanego przez firmę Nutricia widnieje napis “inspirowany mlekiem matki\” sugerujący, iż zawartość puszki z mlekiem jest wzorowana na mleku kobiecym, że jest to produkt robiony na podobieństwo kobiecego mleka i sugerujący, że jest tak samo dobry i właściwy. Tymczasem zawartość puszki to modyfikowane mleko krowie z mlekiem kobiecym nie mające nic wspólnego. Młode matki czytające ten napis są wprowadzane w błąd, zaprzestają karmienia piersią gdyż uważają, iż mleko modyfikowane jest tak samo dobre jak ich własny pokarm, w końcu jest \”inspirowany mlekiem matki\”. Jest to nieuczciwa praktyka, niezgodna w dodatku z międzynarodowym kodeksem etyki reklamy substytutów mleka kobiecego. napis ten powinien zostać usunięty z opakowań mleka modyfikowanego. Moi zdaniem na opakowaniach mleka modyfikowanego powinna obowiązkowo znaleźć się wyraźnie widoczna formułka, iż jest to mleko krowie, nie wszystkie matki, wbrew pozorom, zdaja sobie z tego sprawę i uważają, iż jest to specjalistyczny produkt zbliżony do mleka ludzkiego. link do obrazu opakowania: https://www.bebilon.pl/nasze-produkty/produkty-bebilon/bebilon-2/”

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na pismo Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy („Rada Reklamy”) z 25 lipca 2013 roku, o sygnaturze akt K/63/13, wraz z załączonymi do niego skargami na reklamę internetową mleka następnego Bebilon 2 („Skargi”), przedstawił wyjaśnienia oraz stanowisko Nutricia Polska w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie, Skarżony wniósł o oddalenie Skarg na podstawie punktu 37 podpunkt 1) litera b) Regulaminu rozpatrywania skarg przyjętego przez Radę Reklamy 16 maja 2012 roku („Regulamin”), ze względu na brak faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy („Kodeks”).

W części pierwszej odpowiedzi na skargi, Skarżony wskazał, że Nutricia Polska prowadzi działalność w zakresie oznakowania i reklamy swoich produktów zarówno zgodnie z prawem, jak i nawet w sposób przewyższający standardy prawne. Zwracamy również uwagę na istotne wątpliwości związane z komunikatem Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia z 29 marca 2013 roku, powołanego w dwóch ze Skarg („Komunikat”).

W części drugiej odpowiedzi, Skarżony wskazał, że działania marketingowe Nutricia Polska w związku z preparatami do żywienia niemowląt zawsze zawierają informacje o wyższości karmienia naturalnego nad karmieniem mlekiem modyfikowanym, dzięki czemu odbiorca takiego przekazu — wbrew temu co sugeruje jedna z osób skarżących – nie może być wprowadzony w błąd co do tego, że preparaty Nutricia Polska są zbliżone do mleka matki.

W części trzeciej odpowiedzi, Skarżony odniósł się do zarzutów naruszenia poszczególnych artykułów Kodeksu wskazanych w piśmie Rady Reklamy, w świetle przedstawionych wyjaśnień.

W części czwartej odpowiedzi, Skarżony odniósł do najistotniejszych elementów Skarg, w świetle przedstawionych wyjaśnień.

1. Oznakowanie produktów i reklama zgodne z prawem oraz niewprowadzające w błąd.
1.1 Nutricia Polska jest odpowiedzialnym i rzetelnym producentem żywności dla dzieci i niemowląt, działającym zgodnie z normami prawa polskiego oraz europejskiego, a także innych regulacji stanowiących o dobrych praktykach. W szczególności, Nutricia Polska reklamuje swoje produkty, w tym preparaty do dalszego żywienia niemowląt, używając wyłącznie haseł i oznaczeń, które są zgodne z prawem oraz Kodeksem, a także nie mogą wprowadzać przeciętnych odbiorców reklamy w błąd.

Działanie Nutricia zgodne z prawem oraz niewprowadzające w błąd.
1.2 Zgodnie z § 15 ust. 1 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 września 2010 roku w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego („Rozporządzenie”), które implementuje do polskiego prawa międzynarodowe zasady marketingu zamienników mleka kobiecego, oznakowanie i reklama preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt nie może zawierać określeń takich, jak: „humanizowane”, „umatczynione” i „adaptowane” lub określeń podobnych.
1.3 Zakres zakazu wynikającego z Rozporządzenia zależy więc od odpowiedzi na pytanie, jakie określenia są podobne do określeń „humanizowany”, „umatczyniony” i „adaptowany”. Wszystkie wymienione słowa sugerują że w wyniku przeprowadzonego procesu technologicznego (humanizowania, umatczynienia, adaptowania) powstał produkt jednakowy lub niemal jednakowy z mlekiem kobiecym. Zatem w świetle Rozporządzenia zakazane jest używanie takich określeń, które sugerują że dzięki procesom technologicznym produkt stał się w zasadzie identyczny z mlekiem matki. Przykładem określenia podobnego do określeń wymienionych w Rozporządzeniu, a tym samym zakazanego w oznakowaniu preparatów do żywienia niemowląt, mogłoby być słowo „identyczny”. Słowo to bowiem wskazuje, że wzór, jakim jest mleko matki, został powtórzony w wyprodukowanym preparacie. Stosowanie takich określeń jest słusznie zakazane, ponieważ bez wątpienia mogłyby one być mylące dla konsumenta.
1.4 Jednakże, istnieje oczywista i zasadnicza różnica pomiędzy wyżej opisanymi określeniami a używanym przez Nutricia Polska na opakowaniach i w reklamie produktów Bebilon hasłem „Inspirowane mlekiem matki”. Hasło to bowiem w żadnym stopniu nie sugeruje, że mleko modyfikowane marki Bebilon jest identyczne z mlekiem matki, ani że jego działanie na organizm dziecka jest takie samo, jak działanie mleka matki.
1.5 Zgodnie ze słownikowym oraz powszechnym rozumieniem, „inspiracja” oznacza „natchnienie, pomysł; wpływ; poddawanie, podsuwanie myśli, pomysłu, sugestia”. Zatem hasło „Inspirowane mlekiem matki” oznacza, że produkt został stworzony po zbadaniu oraz z uwzględnieniem składu i funkcji mleka kobiecego, a producent starał się przygotować produkt tak, by składem i funkcją mógł być najbardziej zbliżony do mleka matki w przypadku, gdy z jakichś powodów nie może ona karmić piersią i by produkt mógł zaspokoić jak najwięcej potrzeb organizmu — na tyle, na ile mleko modyfikowane może to zrobić. Należy oczekiwać, że w taki sposób to określenie będzie rozumiane przez przeciętnego odbiorcę reklamy. Bez wątpienia, nie sposób rozumieć tego hasła jako sugestii, że produkt jest jednakowy lub niemal jednakowy z mlekiem kobiecym. Ponadto, użycie w tym kontekście słowa ‚„inspirowany” wręcz podkreśla, że receptura produktu była rozwijana w oparciu o szereg badań naukowych, które zgłębiały skład pokarmu naturalnego jako wzorca najlepiej odpowiadającego potrzebom dziecka. Dlatego służył on jako inspiracja przy tworzeniu preparatów do żywienia niemowląt stosowanych przez kobiety, które z różnych powodów nie mogą karmić piersią.
1.6 Należy również podkreślić, że Rozporządzenie nie zabrania twierdzenia, że producent preparatu do żywienia niemowląt „starał się” naśladować funkcje mleka matki, czy też jak najbardziej zbliżyć produkt do mleka matki. Jeżeli ustawodawca chciałby objąć zakazem wszystkie porównania i inne nawiązania do mleka kobiecego, to zamiast wskazywać trzy konkretne określenia, – zakazałby wszystkich odniesień do mleka matki czy też mleka kobiecego.
1.7 W uzupełnieniu powyższej argumentacji należy wskazać, że na opakowaniach produktów Bebilon znajduje się wyraźnie podany skład surowcowy. Dlatego nie ma możliwości, aby konsumenci zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru łub składników produktów Bebilon.
Działanie Nutricia przewyższające standardy prawne
1.8 Należy zauważyć, że Nutricia Polska, jako odpowiedzialny producent mający na uwadze szczegółny charakter swoich produktów, obejmujących preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt, dobrowolnie przyjęła standardy informacji konsumenckiej przewyższające standardy określone przez polskie prawo.
1.9 Na przykład, Rozporządzenie wymaga umieszczania informacji o wyższości karmienia piersią nad karmieniem sztucznym oraz zalecenia zasięgnięcia porady lekarza przed wprowadzeniem karmienia sztucznego wyłącznie na etykietach preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Tymczasem Nutricia Polska umieszcza takie informacje również na swoich preparatach do następnego żywienia niemowląt, w tym na mleku następnym Bebilon2.
1.10 Dodatkowo, na przodzie w centralnym miejscu opakowania mleka początkowego Bebilon 1 widnieje informacja „Najlepsze jest mleko matki”. Tym stwierdzeniem zdecydowanie podkreślamy, że rekomendujemy by matka w pierwszej kolejności rozważyła karmienie niemowlęcia piersią.
Istotne wątpliwości dotyczące Komunikatu
1.11 Skargi, których dotyczy postępowanie w niniejszej sprawie, odwołują się przede wszystkim nie do obowiązującego prawa, lecz do Komunikatu, którego treść oraz sposób wydania budzą wątpliwości.
1.12 Przede wszystkim należy wskazać, że w polskim systemie prawnym komunikaty nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Nie mogą one również być uznane za źródło wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów. W polskim systemie prawnym do dokonywania interpretacji przepisów są powołane specjalne organy, w szczególności sądy. Nawet w przypadku rozporządzeń wydanych przez ministra, urzędnicy jego ministerstwa nie mają uprawnień, aby dokonywać wykładni takich rozporządzeń. Komunikat może być zatem uznany za dokument zawierający pewną opinię o takim samym charakterze, jak inne opinie dotyczące przepisów Rozporządzenia.
1.13 Jak wskazaliśmy w punktach 1.2-1.6 powyżej, Rozporządzenie zawiera zakaz używania określeń takich, jak „humanizowane”, „umatczynione” i „.adaptowane” lub określeń podobnych. Komunikat dc facto rozszerza zakres tego zakazu, wprost uznając szereg określeń (na przykład „inspirowane mlekiem matki”, „wzorowane na mleku matki”). Tymczasem, używanie takich określeń nie jest zabronione w Rozporządzeniu, a dodatkowo analiza przepisów Rozporządzenia prowadzi do wniosku, że używanie takich określeń w oznakowaniu i reklamie preparatów do żywienia niemowląt jest dozwolone. Natomiast Komunikat nie może skutecznie rozszerzać zakazu określonego w Rozporządzeniu, ze względu na okoliczności opisane w punkcie 1.12 powyżej.
1.14 Przypuszczamy, że Komunikat nie ma oparcia w postaci badań konsumenckich, które wykazałyby, że sformułowania wskazane w Komunikacie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. W związku z tym, wyrażoną w Komunikacie opinię, że wskazane w nim określenia „mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd konsumenta”, należy uznać za opinię Departamentu.
2. Promocja karmienia naturalnego przez Nutricia Polska
2.1 Nutricia Polska konsekwentnie podkreśla korzyści wynikające z karmienia naturalnego niemowląt oraz wyższość mleka matki nad preparatami do żywienia niemowląt. Zarówno na opakowaniach produktów Nutricia Polska, jak również w jej materiałach marketingowych, znajdują się informacje, że karmienie naturalne jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt, a preparaty zastępujące mleko matki są wskazane wówczas, gdy z jakichkolwiek powodów karmienie piersią jest niemożliwe.
2.2 W związku z tym w praktyce jest niemożliwe tub skrajnie mało prawdopodobne, aby przeciętny konsument zapoznając się z materiałami marketingowymi Nutricia Polska nie odebrał informacji o tym, że karmienie naturalne jest najlepszym sposobem karmienia niemowląt. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z naszą wiedzą ogólnie młode mamy kupujące preparaty do karmienia swoich dzieci są bardziej ostrożne oraz lepiej poinformowane niż przeciętny konsument, ponieważ przykładają szczególną wagę do zakupu tych produktów, na przykład konsultując się z lekarzami tub innymi specjalistami przed wyborem preparatu, do czego są również zachęcane przez opisy na opakowaniach produktów.
2.3 W szczególności można przytoczyć następujące przykłady komunikacji Nutricia Polska promującej karmienie naturalne (iako że zgodnie z pismem Rady Reklamy skargi dotyczyły reklamy internetowej, poniżej zostały podane jedynie przykłady komunikacji internetowej):
2.3.1 Na stronie internetowej Nutricia Polska, poświęconej mlekom modyfikowanym Bebiton, przeznaczonym do żywienia następnego niemowląt, znajduje się zakładka „Nasze produkty”, przenosząca na stronę zawierającą zestawienie produktów Bebilon (https://www.bebiprogram.pl/nasze-produkty/prodnkty-bebilon/).
Po wybraniu tej zakładki zawsze automatycznie pojawia się komunikat opatrzony wyraźnym, dużym i wytłuszczonym tytułem „Ważna informacja”, o następującej treści (podkreślenia na potrzeby niniejszego pisma):
„Z oddaniem chcemy wspierać Cię w karmieniu piersią, ponieważ wierzymy, że jest ono najlepszym sposobem żywienia Twojego niemowlęcia i zapewnia mu wiele korzyści. Ważne jest, abyś zarówno w okresie przygotowania się do karmienia piersią jak i karmienia piersią dbała o swoją zdrową i zbilansowaną dietę. Jeśli zdecydujesz się zakończyć karmienie piersią lub połączyć je z karmieniem mlekiem modyfikowanym, może to zmniejszyć produkcję Twojego mleka i zmiana tej decyzji w okresie późniejszym może być trudna. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, zalecamy, abyś pomyślała o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Aby zapewnić zdrowie Twojemu dziecku zawsze przestrzegaj wskazówek producenta, dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego. By pomóc Ci podjąć najlepsze decyzje dotyczące karmienia Twojego dziecka, zachęcamy, abyś zawsze konsultowała się z lekarzem lub innym specjalistą od spraw zdrowia.”
2.3.2 Na stronie internetowej produktu Bebilon 2, której w świetle pisma Rady Reklamy bezpośrednio dotyczą Skargi (https://www.bebiprogram.pI!nasze-produkty!produktybebilonlbebilon-2/), na początku opisu produktu znajduje się informacja o następującej treści (podkreślenie na potrzeby niniejszego pisma):
„,Staranna analiza pozwoliła nam na stworzenie mleka, które może być pierwszym naturalnym wyborem dla Ciebie i Twojego dziecka, jeśli nie możesz karmić piersią.”
2.3.3 Na tej samej stronie internetowej produktu Bebilon 2 znajdują się pliki do pobrania z etykietami opakowań produktu o różnych gramaturach. Na każdej z etykiet znajduje się informacja opatrzona wyraźnym, dużym i wytłuszczonym tytułem „Uwaga!”, o następującej treści:
„Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.
Bebilon 2 z Pronutra+ jest pełnowartościowym mlekiem następnym w proszku, przeznaczonym wyłącznie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.
Powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia.
Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
2.3.4 Ponadto, na stronie internetowej Nutricia Polska, poświęconej mlekom modyfikowanym Bebilon, przeznaczonym do żywienia niemowląt, znajduje się zakładka „Mleko mamy”, przenosząca na stronę zawierającą informacje o karmieniu piersią
(https://www.bebiprograni.pl/mleko-matny/). W poszczególnych artykułach znajdują się między innymi następujące informacje:
„Dzieci karmione piersią bardzo rzadko chorują na infekcje przewodu pokarmowego, dróg oddechowych czy moczowych, szybciej mija u takich dzieci żółtaczka fizjologiczna i rzadziej cierpią na biegunki. Obniża się również ryzyko zachorowań na zapalenie ucha, czy migdałków. Osoby karmione w dzieciństwie piersią rzadziej zapadają na choroby cywilizacyjne takie jak np. otyłość.”
„karmienie piersią najlepiej kształtuje odporność dziecka, a więc chroni je przed wirusami i bakteriami”
„mleko mamy to również lepszy rozwój mózgu, organów wewnętrznych i oczu”
„,mleko mamy jest bezcenne dla każdego dziecka — ale również Tobie karmienie piersią przynosi szereg korzyści”.
3. Zgodność działań Nutricia Polska z Kodeksem
3.1 W świetle wyjaśnień przedstawionych w punktach 1 i 2 niniejszego pisma, należy stwierdzić, że Nutricia Polska nie naruszyła artykułów Kodeksu wskazanych w piśmie Rady Reklamy.
3.2 Przede wszystkim nie został naruszony Artykuł 2 Kodeksu, zgodnie z którym działania objęte postanowieniami Kodeksu powinny być wykonywane „z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji”.
Działania reklamowe i marketingowe Nutricia Polska nie naruszają zasad wymienionych w Artykule 2 Kodeksu. Przede wszystkim, ze względu na szczególny charakter produktów, obejmujących preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt, Nutricia Polska dobrowolnie przyjęła standardy działania wyższe od wymaganych prawem (zobacz punkty 1.8-1.10 niniejszego pisma). Świadczy to o szczególnej staranności Nutricia Polska.
Ponadto, ze względu na wysokie poczucie odpowiedzialności społecznej, Nutricia Polska konsekwentnie, w sposób zdecydowanie przekraczający wymogi prawne, promuje karmienie naturalne oraz podkreśla, że mimo wysokiej jakości jej produktów mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowląt (zobacz punkty 2.1-2.3 niniejszego pisma).
3.3 Nie został również naruszony Artykuł 8 Kodeksu, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.
Tak jak wskazano w punktach 2.1-2.3 niniejszego pisma, Nutricia Polska nie tylko nie wykorzystuje niewiedzy konsumenta, ale wręcz podejmuje działania mające na celu zwiększenie wiedzy konsumentów. W szczególności Nutricia Polska konsekwentnie podkreśla, że mimo wysokiej jakości jej produktów karmienie naturalne jest najlepszą metodą karmienia niemowląt a także wskazuje konkretne korzyści z takiego sposobu karmienia dla dziecka i matki. Należy podkreślić, że hasło „Inspirowane mlekiem matki” zawsze jest wykorzystywane w połączeniu z informacją o wyższości mleka matki nad preparatami zastępczymi.
3.4 Wreszcie, nie został naruszony Artykuł 10 Kodeksu, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu”.
Tak jak wskazano w punktach 1.2-1.6 niniejszego pisma, sformułowanie „Inspirowane mlekiem matki” nie może być uznane za wprowadzające konsumentów w błąd. W szczególności nie sposób uznać, że przeciętny odbiorca reklamy może zrozumieć to określenie jako sugestię, że produkty Bebilon są jednakowe lub prawie jednakowe, jak mleko matki. Hasło używane przez Nutricia Polska samo w sobie należy rozumieć wyłącznie jako informację, że producent uznaje mleko matki za wzór pokarmu dla niemowlęcia i stara się, aby jego mleko modyfikowane w jak największym stopniu było pełnowartościowym pokarmem. Dodatkowo, używanie tego hasła zawsze w połączeniu z informacją o wyższości mleka matki nad preparatami zastępczymi jeszcze bardziej ogranicza jakiekolwiek ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd.
Ponadto, tak jak wskazano w punktach 1.11-1.14 niniejszego pisma, nie można traktować Komunikatu jako podstawy twierdzenia, że sformułowanie „Inspirowane mlekiem matki” może wprowadzać konsumentów w błąd. Istnieją bowiem istotne wątpliwości co do Komunikatu, wynikające zarówno ze sposobu jego upowszechnienia, jak też z faktu, że jego treść nie została uzasadniona formalnie ani merytorycznie.
4. Brak należytego uzasadnienia twierdzeń zawartych w Skargach
4.1 W związku z powyższymi wyjaśnieniami należy również stwierdzić, że Skargi załączone do pisma Rady Reklamy są całkowicie bezzasadne, a zawarte w nich twierdzenia nie są poparte żadnymi racjonalnymi argumentami ani dowodami.
4.2 Skargi K/63/13/0l oraz K/63/13/02 wskazują wyłącznie na fakt naruszenia przez Nutricia Polska Komunikatu, który wprost uznaje określenie „inspirowane mlekiem matki” za wprowadzające w błąd. Tymczasem, jak wskazano w punktach 1.11 – 1.14 niniejszego pisma, Komunikat został opublikowany w sposób budzący istotne wątpliwości co do jego charakteru i treści, a przede wszystkim nie ma żadnego uzasadnienia formalnego ani merytorycznego.
4.3 Jeżeli chodzi o skargę K/63/13/03, to znajdują się w niej w szczególności:
4.3.1 błędne wskazanie, że sformułowanie „inspirowane mlekiem matki” sugeruje, że jest to produkt „tak samo dobry i właściwy”, jak mleko kobiece; tymczasem z wcześniejszych wyjaśnień wynika, że taka interpretacja hasła Nutricia Polska jest nieuzasadniona;
4.3.2 niepotwierdzone dowodami twierdzenie, że matki „czytające ten napis zaprzestają karmienia piersią, gdyż uważają iż mleko modyfikowane jest tak samo dobre, jak ich własny pokarm”; twierdzenie o wpływie komunikacji Nutricia Polska na decyzje kobiet o niekarmieniu piersią nie ma żadnych podstaw; rezygnacja z karmienia piersią może wynikać z szeregu przyczyn, na przykład zdrowotnych lub osobistych; ponadto, Nutricia Polska zawsze wskazuje, że mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowlęcia, co wyklucza możliwość uznania przez matki, że mleko modyfikowane jest tak samo dobre, jak ich własny pokarm;
4.3.3 błędne wskazanie, że używanie tego hasła jest niezgodnie z „międzynarodowym kodeksem etyki reklamy substytutów mleka kobiecego”; zasady Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Zamienników Mleka Kobiecego zostały implementowane do polskiego porządku prawnego Rozporządzeniem, a jak wskazano wyżej — Nutricia Polska w pełni zachowuje wymogi prawne prowadzenia działalności, a nawet działa według standardów przewyższających standardy prawne.

Skarżony wyraził nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia w wystarczającym stopniu uzasadniają wydanie decyzji o oddaleniu Skarg na podstawie punktu 37 podpunkt 1) litera b) Regulaminu. W związku z tym wniósł jak na wstępie.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że reklamowanym produktem jest mleko następne oraz fakt, że określeniem używanym na opakowaniach i w reklamie produktów Bebilon 2 jest hasło „Inspirowane mlekiem matki”. Hasło to nie sugeruje, że mleko modyfikowane marki Bebilon 2 jest identyczne z mlekiem matki, ani że jego działanie na organizm dziecka jest takie samo, jak działanie mleka matki.

W związku z powyższym Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów, była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy, ani nie wprowadza konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.