Uchwała Nr ZO 103/14 w sprawie reklamy firmy T-Mobile Polska SA

Uchwała Nr ZO 103/14
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/97/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/97/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga – sygn. K/97/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług telefonicznych T-Mobile.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: usługi telefoniczne T-Mobile
opis reklamy: Reklama ma na celu zachęcenie do zmiany operatora sieci komórkowej na T-Mobile. W zamian za “przejście” do T-Mobile oferowane jest 500zł.

Treść skargi: W reklamie występuje Anna Lewandowska, która jako jedna z pierwszych osób wykonuje “transfer” i dostaje w zamian 500zł. Na koniec reklamy lektor zachęca do zmiany operatora telefonii słowami “(…)Poczuj się jak Anna Lewandowska (…)”. Wyrażenie takie jest skierowane do kobiet, które tylko poprzez korzystanie z usług T-Mobile mogą poczuć się kimś “lepszym”. Reklama pokazuje, że jej bohaterka jest ideałem do którego każdego kobieta chce dążyć, co mnie razi i obraża, gdyż wcale nie czuje potrzeby być jak Anna czy ktokolwiek inny, gdyż jestem sobą.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W imieniu T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” albo „T- Mobile”), w związku z zawiadomieniem z dnia 25 września 2014r. o skierowaniu do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy telewizyjnej usług świadczonych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Alior Bank”) i oferowanych za pośrednictwem T-Mobile, doręczonym Spółce w dniu 28 września 2014r., wnoszę o oddalenie skargi w całości ze względu na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.
Wskazana powyżej skarga konsumenta (dalej: „Skarżący”) dotyczyła telewizyjnej reklamy usług Alior Banku oferowanych za pośrednictwem T-Mobile, emitowanej 3 czerwca br. w telewizji Comedy Central. Reklama dotyczyła oferty promocyjnej „500 zł za transfer”.
Zarzut Skarżącego jest całkowicie bezzasadny, z uwagi na fakt, iż reklama nie narusza żadnej z norm Kodeksu Etyki Reklamy. T-Mobile prowadzi działania reklamowe (w tym te związanie z przedmiotową reklamą) z należytą starannością przyjętą dla profesjonalisty, zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami uczciwej konkurencji i w poczuciu odpowiedzialności społecznej, a w toku tworzenia reklam współpracuje z profesjonalnymi agencjami reklamowymi, które posiadają wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej. Stąd niezasadny jest zarzut naruszenia par. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.
T-Mobile nie zgadza się całkowicie ze stanowiskiem Skarżącego, jednocześnie zauważając, że stanowisko to jest jedynie opinią Skarżącego na temat występującej w reklamie Anny Lewandowskiej. Użyte w reklamie sformułowanie „poczuj się jak Anna Lewandowska” nie implikuje uznawania Anny Lewandowskiej jako kogoś lepszego. Jest to już swobodna interpretacja Skarżącego. T-Mobile ani Alior Bank nie przedstawiają bohaterki reklamy jako kogoś lepszego od innych. Trudno także wysunąć zasadnie, że osoby korzystające z usług Alior Banku oferowanych za pośrednictwem T-Mobile miałyby być pozycjonowane przez T-Mobile wyżej od klientów innych operatorów telekomunikacyjnych.
Celem reklamy było pokazanie korzyści płynących ze skorzystania z oferty usług Alior Banku oferowanych za pośrednictwem T-Mobile. W reklamie ma miejsce dopuszczalne zachwalanie przez przedsiębiorcę z udziałem znanej osoby walorów reklamowanych świadczonych usług i w tym kontekście zostało użyte przytoczone przez Skarżącego stwierdzenie „poczuj się jak Anna Lewandowskatj. skorzystaj z tej samej promocji, z której bohaterka reklamy granej przez Annę Lewandowską skorzystała i odnieś te same korzyści, które odniosła i ona.
Wysoce ocenne jest, czy reklama przedstawia Annę Lewandowską jako ideał. Opinia, że każda kobieta miałaby chcieć dążyć do tego, aby stać się Anną Lewandowską, jest co najmniej przesadzona. Spółka nie chce przez to wpływać na prawo Skarżącego do wyrażania własnej opinii na temat reklamy lub Anny Lewandowskiej, niemniej T-Mobile nie zgadza się, aby uznać, że reklama miałaby wymuszać na odbiorcy, aby stał się taki jak bohaterka reklamy. Reklama przedstawia bowiem korzyści związane z korzystaniem z reklamowanych usług, a niezwiązane z osobą bohaterki reklamy.
Na marginesie Spółka wskazuje, że T-Mobile zawsze starannie i w poczuciu odpowiedzialności, również społecznej, dobiera bohaterów swoich reklam. Trend wykorzystywania popularnych i łubianych osób jest obecny nie tylko w kampaniach reklamowych operatorów telekomunikacyjnych, ale także – właśnie – banków i wielu innych przedsiębiorców z różnych branż. Strategią T-Mobile jest dobór bohaterów cieszących się dobrą opinią, którzy mogą stać się ambasadorem marki T-Mobile. Przykładem takich osób mogą być choćby Robert Lewandowski czy Mateusz Kusznierewicz. Również Anna Lewandowska wpisuje się w tę strategię, ponieważ jako sportowiec i osoba prowadząca zdrowy tryb jest nie tylko dobrą wizytówką T-Mobile, ale i może stanowić przykład godny naśladowania. Nadmienić należy, że Anna Lewandowska ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego, jest zawodniczą karate i wielokrotną indywidualną i drużynową medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata, a także specjalistą ds żywienia i prowadzi blog o tematyce zdrowego trybu życia pt. „Healthy Plann by Ann”.
Dodatkowo podajemy, iż emisja telewizyjna reklamy będącej przedmiotem niniejszego postępowania została zakończona 15 czerwca br.
Wobec powyższego, wniosek T-Mobile o oddalenie w całości skargi Skarżącego jest zasadny.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy Kodeksu zarzucanej przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama nie zawiera treści obraźliwych, a wykorzystane w reklamie hasło „poczuj się jak Anna Lewandowska” nie jest ocenne i nie sugeruje uznawania bohaterki reklamy za wzór do naśladowania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.