Uchwała Nr ZO/103/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/158/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Wojciech Piwocki – członek;
• Maciej Lissowski – członek;

na posiedzeniu w dniu 13 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/158/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Polski Lek S.A. z siedzibą w Wadowicach (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy radiowej

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż reklamodawca dołożył starań celem przedstawienia rzetelnego pod względem merytorycznym komunikatu dotyczącego produktów zawierających elektrolity.

W ocenie Zespołu Orzekającego przekaz reklamowy polegający na zachęcaniu, szczególnie najmłodszych dzieci, do picia jest niezwykle ważny z punktu widzenia zdrowotnego. Napoje zawierające elektrolity niekiedy, co znajduje uzasadnienie naukowe, w sposób znaczący szybciej nawadniają organizm dostarczając mu przy tym ważnych składników odżywczych. Ponadto, należy wskazać, iż elektrolity nie są uznawane za substancje szkodliwe dla zdrowia.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż Skarżący uznał za niedopuszczalne reklamowanie suplementów diety, mogących wpłynąć na postrzeganie rzeczywistości przez najmłodsze dzieci. Ponadto, uznał picie elektrolitów za niezdrowy nawyk.

W odpowiedzi oraz swoim stanowisku Skarżony wskazał, iż elektrolity nie stanowią substancji szkodzących, szybciej nawadniają organizm oraz za istotny dla przekazu reklamowego należy uznać kontekst jego emisji podczas okresu letniego, kiedy nawodnienie jest kluczowym aspektem utrzymania dobrostanu zdrowotnego, szczególnie osób starszych oraz dzieci.

Zdania odrębne

Brak