Uchwała Nr ZO 104/14 w sprawie reklamy firmy AVANTI Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła Sp. j.

Uchwała Nr ZO 104/14
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/98/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/98/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy AVANTI Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła Sp. j. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga – sygn. K/98/14.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna opatrzona hasłem „U NAS PRĘT TO PRĘT, RURA TO RURA A NIE” i wykorzystująca obok hasła wizerunek Mona Chita”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: billboard
opis reklamy: proszę zobaczyć załącznik.

Treść skargi: Nie wspominając wulgarności tej reklamy, jest naruszona gwarancja prawna do ochrony przed dyskryminacją w EU.

załącznik: 5390ef75e667a-10411800_10152476096964419_1772324162380515175_n.jpg”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odnosząc się do pisma z dnia 25 września 2014 r. wnoszę o oddalenie skargi dotyczącej reklamy firmy Avanti wyemitowanej dnia 06 czerwca 2014 r.
Uzasadnienie
W pierwszej kolejności podnieść należy, iż jako wspólnicy spółki Avanti bardzo ubolewamy nad tym, iż wyemitowana przez nas reklama naszej firmy Avanti została przez niektórych odebrana jako dyskryminująca, wulgarna czy mająca na celu obrażenie kogokolwiek. Oświadczamy z całą stanowczością, iż w żadnym zakresie naszym zamiarem nie było obrażenie bądź dyskryminowanie kogokolwiek. Reklama miała być oryginalna i przyciągają wzrok przypadkowych przechodniów czy kierowców pojazdów. Po otrzymaniu informacji, iż nasza reklama została odebrana przez niektórych jako negatywna i dyskryminująca została ona przez nas usunięta. Niemniej jednak ponownie podkreślamy, iż reklama nie stanowiła naruszenia prawa do ochrony przed dyskryminacją i obrażenie kogokolwiek nie było jej celem. Hasło reklamowe natomiast miało jedynie na celu wskazać przedmiot działalności naszej firmy w sposób prosty i krótki, aby przypadkowi odbiorcy byli w stanie go przeczytać i zainteresować się naszą firmą.
Ponownie wyrażamy olbrzymie ubolewanie z uwagi na zaistniałą sytuację i negatywny odbiór naszej reklamy, niemniej jednak podkreślamy, iż reklama w żadnym zakresie nie posiada zwrotów wulgarnych czy też nie miała na celu dyskryminowanie kogokolwiek. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż szerokie grono odbiorców bardzo pozytywnie wypowiadało się o formie reklamy, twierdząc, iż przyciąga uwagę, jest oryginalna i w pełni spełnia swoją rolę. Niemniej jednak mamy ogromną nadzieję, iż nasze stanowisko przedstawione powyżej wyjaśnia dostatecznie nasze zamiary przy tworzeniu reklamy, w szczególności brak woli obrażenia kogokolwiek, dyskryminowania czy też negatywnego szokowania odbiorców. Dodatkowo wskazujemy, że reklama nie jest już od kilku miesięcy przez nas emitowana czy rozpowszechniana.
Z uwagi na powyższe, wnoszę o oddalenie skargi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama zawiera treści, które mogą dyskryminować osoby o niezidentyfikowanej płci.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.